fbpx
Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Galutinė projekto pateikimo data iki 2024-02-29.

Specialūs kriterijai

 • Regionas, kuriame vykdoma veikla – Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
 • Projekto veikla atitinka bent vieno MTEPI prioriteto tematiką.
 • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip dvejus metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 eurų.
Projekto veiklos (-ų) įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – 140 000.00 eur (de minimis):
 • proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 eurų; 
 • originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 eurų; 
 • prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 eurų. 
Finansuojama dalis
 • 70 % projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus.
 • 50 % projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

 • projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams
 • projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje (taikoma tik tuo atveju, kai diegiamos organizacinės ir (arba) proceso inovacijos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 procentus nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
 • išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis. Išperkamosios nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra išperkamosios nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
 • išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą (netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma  7 proc. fiksuotoji norma.

Originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos:

 • naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;
 • naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.

Pirmojo etapo (originalaus dizaino sprendimo sukūrimo) išlaidas sudaro: dizaino tyrimo, dizaino koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.

Antrojo etapo (originalaus dizaino sprendimo diegimo veiklos įgyvendinimui) išlaidas sudaro: dizaino vystymo išlaidos, reikalingos dizaino vystymui, trūkumų šalinimui, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Darbo užmokesčio išlaidas sudaro gamybos technologo, testuotojo, produkto vystymo vadovo ir panašias funkcijas atliekančių projekto vykdytojo darbuotojų, vykdančių pirmajame ir antrajame etapuose nurodytą veiklą, darbo užmokesčio išlaidos (išskyrus išlaidas, susijusias su galutinio produkto gamyba). Su PĮP turi būti pateiktas kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir pagrįstas jų kiekis.

Originalaus dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos kompensuojamos, jeigu dizaino sprendimo sukūrimo (pakeitimo) atveju yra pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais (pavyzdžiui, eskizais, skaitmenine dokumentacija, vizualizacija ir pan.), dizaino sprendimo diegimo atveju yra pateikiamas dizaino realizavimo variantas (pavyzdžiui, bandymo aktai, pagaminto pavyzdžio nuotraukos ir pan.).

 • prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą. Šioms išlaidoms taikoma 7 proc. fiksuotoji norma.
Dalintis su kitais