fbpx

Pramonės įmonės visoje Lietuvoje jau gali teikti paraiškas naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymo gamybos procesuose finansavimui.

Viso kvietimui skirta – 40 000 000.00 eurų.

Projektų įgyvendinimo planų pateikimo terminas – 2024-04-16.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000,00 Eur, jeigu pramonės įmonė yra MVĮ.

Remiama veikla ir išlaidos

Numatoma investuoti į EVE didinimą ir energijos vartojimo intensyvumo mažinimą, sudarant sąlygas pramonės įmonėms investuoti į naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, užtikrinant šių gamybos procesų tęstinumą, t. y. reikiamos technologinės įrangos ir turimų technologinių ir pagalbinių procesų infrastruktūros atnaujinimą. Kai įmonė projekte planuoja keisti ir technologinius ir pagalbinius procesus, įmonė įsipareigoja išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 30 proc. nuo viso gamybos proceso (visų technologinių (pagrindinių) ir pagalbinių procesų). Kai įmonė planuoja keisti tik technologinį (pagrindinį) procesą, įmonė įsipareigoja sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 30 proc. nuo viso technologinio proceso.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti. Jos nustatomos, investicines išlaidas lyginant su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama, taip (išsamūs paaiškinimai su konkrečiais pavyzdžiais dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) jų apskaičiavimo būdų pateikiami administruojančiosios institucijos tinklapyje kvietimo „EVE pramonei“ skiltyje „Dokumentai“)

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 38 straipsnį yra papildomos investicinės išlaidos, būtinos aukštesniam EVE lygiui pasiekti. Jos nustatomos, investicines išlaidas lyginant su investicinėmis išlaidomis pagal priešingos padėties scenarijų, kurios būtų vykdomos, jei pagalba nebūtų teikiama.

Finansuojama suma ir dalis

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui įgyvendinti – 1 200 000.00

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Visa Lietuva):

 • 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
 • 40 proc. vidutinėms įmonėms
 • 30 proc. didelėms įmonėms

Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas):

 • 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
 • 55 proc. vidutinėms įmonėms
 • 45 proc. didelėms įmonėms

 

Kartu su projekto įgyvendinimo planu privaloma pateikti:

 • Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, ir papildomą energijos audito ataskaitą, jei tokio audito tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu, kai pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė. Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitos, parengtos po kvietimo teikti PĮP paskelbimo, privalo būti auditorių patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • Atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą, parengtą ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai, kai pareiškėjas yra MVĮ. Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ataskaitos, parengtos po kvietimo teikti PĮP paskelbimo, privalo būti auditorių patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su projekto PĮP pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 1 metai iki PĮP pateikimo, rekomenduojamas priemones.

Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu.

Eil.

Nr.

Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas (B) Kriterijaus svorio koeficientas (S)
1. Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu. Vertinamas projekte tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, palyginti su bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu, nurodytu Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10  d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo.

Formulė: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomas bendras įmonės (pareiškėjo) išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomo bendro įmonės (pareiškėjo) išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio procentais.

 Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

 Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

 Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio  santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

 Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 12
2. Projekto efektyvumas. Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nurodyto Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo, ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos.

Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 4
3. Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra didesnis. Vertinamas projekte pareiškėjo planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos kiekis (MWh/per metus), remiantis Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10  d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, duomenimis.

Kuo pramonės įmonės planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis yra didesnis, tuo aukštesnis balas suteikiamas projektui.

Projektų atrankos kriterijus prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks pirminės energijos suvartojimo mažinimo.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

 Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 4

Minimalus balų skaičius – 40.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais