fbpx

Remiama veikla: naujų inovatyvių sprendimų ir skaitmeninių paslaugų sukūrimas, naudojant atvirus duomenis.

Pareiškėjai- MVĮ, projekto partneriai – negalimi.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 6 000 000,00 eurų Investicijų programos lėšų, iš kurių iki 3 000 000,00 eurų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 3 000 000,00 eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projektų atranka atliekama formuojant dvi atskiras konkursines eiles (Sostinės regionui ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui), lėšos tarp regionų perskirstomos nebus.

Pateikimo terminas: 2024-02-29

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos (de minimis):

 • projektą vykdančių darbuotojų DU išlaidos;
 •  tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos programinės įrangos, prietaisų ir įrenginių įsigijimo išlaidos;
 • su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, kurių pats projekto vykdytojas negali atlikti, pirkimo išlaidos;
 •  netiesioginės išlaidos (7 proc. nuo tiesioginių išlaidų).

Maksimali finansuojama suma  – 70 000 eur., finansuojama dalis – 50 proc.

Projektams keliami reikalavimai:

 1. Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo ir kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.
 2. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus veikianti MVĮ, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000,00 eurų.
 3. Pareiškėjas yra veikianti įmonė, t. y. Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.
 4. Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas bus priskirtinas prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI).

 

Prioritetiniai vertinimo kriterijai

Eil.

Nr.

Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas

 

1 Projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) sprendimo ir (ar) paslaugos (inovacijos) naujumo lygis. Kriterijumi vertinamas projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimo (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygis. 

Naujumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimo (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygį. Naujumas klasifikuojamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): sprendimas ir (ar) paslauga naujas įmonės lygmeniu, sprendimas ir (ar) paslauga naujas rinkos lygmeniu, sprendimas ir (ar) paslauga naujas pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove 2018: „Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairės, ketvirtasis leidimas. Mokslinės, technologinės ir inovacinės veiklos vertinimas“ (angl. „Oslo manual 2018. Guidelines for Collecting Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition“, OECD, „Eurostat“, 2018).

Vertinant projekto įgyvendinimo metu sukurto (-ų) sprendimas (-ų) ir (ar) paslaugos naujumo lygmenį, vienas sprendimas (ar) paslauga priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei sprendimas (ar) paslauga yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu sprendimas (ar) paslauga nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei vienas sprendimas (ar) paslauga, vertinamas kiekvieno sprendimo (ar) paslaugos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens sprendimą (ar) paslaugą.

Aukštesnis įvertinimas (daugiau balų) suteikiamas (-a) tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų sprendimų ir (ar) paslaugų naujumo lygis yra didesnis: jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja pasaulio lygmeniu, skiriami 5 balai; jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja rinkos lygmeniu, skiriami 3 balai; jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas sprendimas ir (ar) paslauga yra nauja įmonės lygmeniu, skiriamas 1 balas.

Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

Šiam kriterijui taikomas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

5 (Y1) 6 (S1) 30
2 Projekto efektyvumas. Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (pajamų augimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir PĮP pateikimo metų) ir prašomos finansavimo sumos). Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pajamų augimo ir prašomos finansavimo sumos).

Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N + 1 − P) ) / projekto finansavimas, kurioje:

P – paskutinių finansinių metų MVĮ pajamos iki PĮP pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;

N + 1 – MVĮ pajamos pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

 Daugiau balų suteikiama projektams, kuriuos įgyvendinus MVĮ pajamos augs labiausiai.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų pagal surikiuotą projektų efektyvumo eilę (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kurių pajamų augimo tendencija vienoda, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 (Y2) 5 (S2) 25
3 Pareiškėjas per paskutinius 3 metus yra įgyvendinęs bent 1 projektą, skirtą inovatyvių sprendimų kūrimui, naudojant atvirus duomenis. Vertinama pareiškėjo patirtis atvirų duomenų panaudojimo projektuose: aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai turi daugiau minėtų projektų įgyvendinimo patirties. Jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs daugiau negu 3 projektus, skiriami 5 balai; jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs 23 projektus, skiriami 3 balai; jeigu pareiškėjas yra įgyvendinęs 1 projektą, skiriamas 1 balas.

Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

5 (Y3) 5 (S3) 25
  Projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys daugiau naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo negu iš kitų viešai prieinamų portalų. Vertinama, ar projektui įgyvendinti reikalingi atviri duomenys daugiau bus naudojami iš Lietuvos atvirų duomenų portalo negu iš kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų (Atviri Lietuvos finansai, Oficialus Europos duomenų portalas, savivaldybių atviri duomenų portalai ir kt.). Aukštesnis įvertinimas teikiamas projektams, kurių įgyvendinimui bus naudojami atviri duomenys iš Lietuvos atvirų duomenų portalo: 5 balai skiriami projektams, kurių įgyvendinimui didesne apimtimi bus naudojama atvirų duomenų iš Lietuvos atvirų duomenų portalo (daugiau nei 50 proc. duomenų), 0 balų skiriama projektams, kurių įgyvendinimui bus naudojama didesne apimtimi ar tiek pat (50 proc. ir daugiau) atvirų duomenų iš kitų viešai prieinamų atvirų duomenų portalų.

Kriterijus taikomas viso projekto įgyvendinimo metu.

Atitiktis kriterijui vertinama pagal kartu su PĮP pateikiamą užpildytą PFSA 3 priedą.

5 (Y4) 4 (S4) 20

Minimalus balų skaičius – 40.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais