fbpx

Iki 2023 m. liepos 31 d. įmonės ar įstaigos gali teikti paraiškas skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimo, testavimo ir vystymo finansavimui.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 1 000 000 Eur.

Finansuojama veikla ­– skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys (t. y. penktosios kartos plačiajuosčio judriojo radijo ryšio sistema, kurią detalizuoja Trečiosios kartos partnerystės projekto (3GPP) 15-tojo ir vėlesnių leidimų (Release) dokumentai:  https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-15), kūrimas, testavimas ir vystymas. Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant tokius sprendimus kaip: a) autonominis transportas, b) bepiločiai orlaiviai (dronai), c) daiktų internetas, d) virtuali realybė, e) 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt., ir diegiant pažangius technologinius sprendimus, tokius kaip f) transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymo bei g) bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Pagal Aprašą finansuojamas skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, išvystymas nuo 2 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapo, nurodyto MTEP etapų klasifikacijos apraše (toliau – technologinės parengties lygis, TPL), iki ne žemesnio kaip 6 TPL. Veikla, apimanti žemesnį nei 2 TPL ir aukštesnį nei 7 TPL, nefinansuojama.

Projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Pareiškėjai ir partneriai

 • Labai mažos ar mažos įmonės, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip penkerius metus.
 • Projektas gali būti įgyvendinamas su partneriais, kuriais gali būti tik juridiniai asmenys. Finansavimas skiriamas tik tiems partneriams, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
  • partneris yra labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruotos ne ilgiau kaip penkerius metus;
  • partneris yra mokslo ir studijų institucija (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme); mokslo ir studijų institucijos tinkamų finansuoti išlaidų dalis negali viršyti 30 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
  • partneris yra mobiliojo ryšio operatorius, užtikrinantis projekto veikloms būtiną 5G ryšį.

Finansavimas

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur. Finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagal Aprašą finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Eil. Nr. Išlaidų rūšys Reikalavimai ir paaiškinimai
1. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekto vykdymo išlaidos prekėms (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiems su MTEP įgyvendinama veikla) įsigyti;
 • MTEP veikloms tiesiogiai naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, transporto priemonių, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos; šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų; MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui.
2. Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis) Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų, autorinių darbų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);
 • išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos MTEP veiklai reikalingoms paslaugoms, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigyti; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos; projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms už kasmetines atostogas taikomos fiksuotosios normos, nustatytos Aprašo 10 dalyje.

Išlaidos paslaugoms įsigyti negali viršyti 30 proc. visų tiesioginių projekto išlaidų.

3. Informavimas apie projektą Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Aprašo 2.19.3 papunktyje nustatytoms privalomoms projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos (taikoma įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo apie ES fondų investicijų veiklas priemonių fiksuotoji suma, nustatyta Aprašo 10 dalyje);
 • informavimo žinučių, straipsnių, kitų formų pranešimų parengimo išlaidos, renginių organizavimo (salės nuoma, maitinimas) išlaidos (taikoma Aprašo 2.19.4 papunktyje nurodytoms papildomoms informavimo ir bendradarbiavimo veikloms).
4. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma, nustatyta Aprašo 10 dalyje.

 

 

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo metodai

Eil. Nr. Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas
1. Projekto nauda transporto sektoriui Balai suteikiami, kai kuriamų inovatyvių skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, nauda numatoma transporto sektoriui.

Jei projektas neatitinka nustatyto kriterijaus, skiriama 0 balų.

20
2. TPL projekto pradžioje Balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas vėlesnis TPL projekto pradžioje negu nustatyta Aprašo 2.2 papunktyje:

20 balų suteikiama projektui, kuriame planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 4 etapo;

10 balų suteikiama projektui, kuriame planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 3 etapo.

Projektams, kuriuose planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 2 etapo, skiriama 0 balų.

20
3. TPL projekto pabaigoje Balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas vėlesnis TPL projekto pabaigoje, negu nustatyta Aprašo 2.2 papunktyje:

10 balų suteikiama projektui, kuriame planuojama projekto veiklas užbaigti TPL 7 etapu.

Projektams, kuriuose planuojamas TPL užbaigus projektą sutampa su nustatytu Aprašo 2.2 papunktyje (6 TPL), skiriama 0 balų.

10
4. Nuosavų lėšų dalis Balai suteikiami už papildomą nuosavų lėšų dalį, t. y. kai pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis.

Vertinant nuosavų lėšų dalį nepiniginis įnašas neskaičiuojamas.

0 balų skiriama, kai nuosavų lėšų dalis yra mažiau nei 5 proc.;

3 balai skiriami, kai nuosavų lėšų dalis yra 5 proc. ir daugiau, bet mažiau nei 10 proc.;

5 balai skiriami, kai nuosavų lėšų dalis yra 10 proc. ir daugiau, bet mažiau nei 15 proc.;

7 balai skiriami, kai nuosavų lėšų dalis yra 15 proc. ir daugiau, bet mažiau nei 20 proc.;

10 balų skiriama, kai nuosavų lėšų dalis yra 20 proc. ir daugiau, bet mažiau nei 25 proc.;

15 balų skiriama, kai nuosavų lėšų dalis yra 25 proc. ir daugiau.

15
5. Pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtis Balai suteikiami projektams už pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtį, įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose:

20 balų suteikiama, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent vieną finansavimą gavusį tarptautinį verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtą MTEP projektą;

10 balų suteikiama, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) dalyvavo pateikiant tarptautinio verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirto MTEP projekto paraišką, tačiau tokia paraiška nebuvo finansuota pritrūkus finansavimo lėšų, arba šiuo metu yra vertinama pareiškėjui dalyvaujant pateikta tarptautinio verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirto MTEP projekto paraiška;

5 balai suteikiami, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) yra deklaravę Valstybės duomenų agentūrai MTEP veiklai skirtas lėšas.

20
6. Mokslo ir studijų institucijos, tyrėjų dalyvavimas projekte Įgyvendinamos veiklos metu numatytas bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis, tyrėjais (kaip šios sąvokos apibrėžtos Mokslo ir studijų įstatyme) arba tyrėjai bus įdarbinti numatytoje veikloje kaip darbuotojai. 15

Minimalus balų skaičius – 25

Nuoroda į kvietimą

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt arba užpildykite žemiau esančią formą.

 

Dalintis su kitais