fbpx

Jau paskelbtas kvietimas Vilniaus apskrityje veiklą vykdančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms teikti projektus dėl dalyvavimo parodose ir sertifikavimo išlaidų kompensavimo.

Pateikimo terminas (iki) – 2023 m. lapkričio 06 d.

Tinkami pareiškėjai

Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 proc. paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės negu 145 000 Eur.

Pareiškėjas yra aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) sektoriui priskirtina MVĮ pagal EVRK 2 red. kodus:

 • pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21);
 • kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26);
 • orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3).
 • chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20);
 • elektros įrangos gamyba (27);
 • niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28);
 • variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29);
 • kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30), išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) bei orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3);
 • medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).
 • kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59);
 • programų rengimas ir transliavimas (60);
 • telekomunikacijos (61);
 • kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);
 • moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72).

Finansuojama veikla

Aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Vilniaus apskritis).

Max finansuojama suma – 150 000 eurų

Min finansuojama suma yra 15 000  eurų.

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos (de minimis pagalba) :

 • dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis) pagal fiksuotą įkainį;
 • APV produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis.

 

Prioritetiniai kriterijai

1) Projekto efektyvumas, iki 40 iš 100 balų

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės APV produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo PĮP pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo, išskyrus projekto įgyvendinimo laikotarpį) ir prašomos finansavimo sumos.

Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės APV produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės APV produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos), suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:
• labai mažos ir mažos įmonės;
• vidutinės įmonės.

Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto finansavimas, kur
P – APV produkcijos eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki paraiškos pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;
N+1 – APV produkcijos eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – APV produkcijos eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – APV produkcijos eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES valstybes nares, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

MVĮ APV produkcijos eksporto vertė tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kuriuose efektyvumas yra vienodas, sudaro daugiau kaip 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

2) Pareiškėjas vykdo pagrindinę ekonominę veiklą, kuri priskirtina pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. kodą prie MTEPI prioritetų ir tematikų, arba kuri atitinka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 835 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas, 30 iš 100 balų

 Prioritetinis balas suteikiamas pareiškėjams, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla:

3) Pareiškėjas planuoja sertifikuoti paties pagamintą APV produkciją arba dalyvauja tarptautinėje (-ėse) parodoje (-ose), vykstančioje (-iose) rinkoje (-se, įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, 20 iš 100 balų

Vertinama, ar sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja arba ketina eksportuoti. Vertinama, kurioje rinkoje (-se) vyks paroda (-os).

Kai planuojama vykdyti abi poveikles: paties pareiškėjo pagamintos produkcijos sertifikavimą ir dalyvavimą visose parodose, kurios bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriama 5 balai.

Kai planuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja (ketina eksportuoti), arba visos parodos bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriama 2,5 balų.

Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai nors viena paroda vyks rinkoje, neįtrauktoje į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą arba neplanuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

4) Pareiškėjas yra eksportuojanti įmonė. 10 iš 100 balų

Prioritetinis balas (5 balai) suteikiamas pareiškėjams, turintiems pajamų iš eksporto veiklos.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES valstybes nares, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite el. paštu mantas@probaltic.lt

 

Dalintis su kitais