fbpx

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme įmonės apibrėžiamos kaip vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, ar didelės įmonės:

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų;
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  1. įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
  2. įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Didelė įmonė –  įmonė, kuri nepatenka į vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės įmonės apibrėžimą.

Tuo atveju, jeigu įmonė turi susijusių įmonių, rodikliai (darbuotojų skaičius, apyvarta ir balanso duomenys) sumuojasi. Tuo atveju, jeigu įmonė turi partnerinių įmonių, partnerinių įmonių rodikliai sumuojasi proporcingai turimam akcijų procentui. Susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius.

Įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytų kriterijų, yra laikomos susijusiomis:

1) įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:

a) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje;

b) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narių;

c) įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;

d) įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų;

2) kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose;

3) kai tarp įmonių yra susiformavę bent vienas iš šios dalies 1 punkte nurodytų įmonių ryšių per vieną ar kelias įmones arba per investuotojus.

Partnerinės įmonės – įmonės, nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų kitos įmonės dalyvių balsų.

Norėdami pasitikrinti kokio dydžio yra Jūsų įmonė, užpildykite šią formą.

Dalintis su kitais