fbpx

finansavimo reikalavimus.

Projekto idėjos atitikties įvertinimas

Pareiškėjas gali turėti puikią idėją, tačiau ji gali neatitikti konkretaus kvietimo reikalavimų. Finansavimo reikalavimų apraše (toliau  –  Aprašas) nurodomi priemonės tikslai ir uždaviniai, kurie  gali nesutapti su pareiškėjo projekto vizija. Dėl šios priežasties svarbu atidžiai įsiskaityti į Aprašą siekiant įsitikinti, kad planuojamas projektas tikrai atitinka priemonės strateginio planavimo dokumentų nuostatas, prioritetus, tikslus, uždavinius, veiklas, siekiamus rezultatus, stebėsenos rodiklius, kitus reikalavimus.

Reikalavimų pareiškėjams ir partneriams įvertinimas

Apraše pateikiami reikalavimai gali apimti pareiškėjo teisinę formą (pvz. AB, UAB, IĮ, VĮ, MB, KB, KUAB, TŪB, VŠĮ, ŽŪB, mokslo ir studijų institucija ir pan.), SVV subjekto statusą (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė, didelė įmonė), įmonės veiklą (pvz. gamybinė įmonė, pramonės sektoriuje veikianti įmonė, kultūros ir kūrybinės industrijos sektoriuje veikianti įmonė ir pan.). Gali būti nurodytas reikalavimas subjekto amžiui, pajamoms (pvz. kad vidutinės trijų metų pajamos neturi būti mažesnės, nei tam tikra nurodyta suma). Subjektas negali turėti apribojimų gauti finansavimą –  pvz. nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas; galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu; atsakingi asmenys neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo ir pan. Kliūtis teikti paraišką gali būti ir nesumokėti mokesčiai VMI ir/ar Sodrai, nepateikta finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registrui.

Paprastai nurodomi finansiniai reikalavimai pareiškėjui ir partneriui: išskyrus retus atvejus reikalaujama, kad subjektas nebūtų priskirtas prie sunkumus patiriančių įmonių.  Svarbu pažymėti, kad šį kriterijų turi atitikti ne tik pareiškėjas/partneris, bet ir įmonių grupė, kuriai priklauso pareiškėjas/partneris.  Ne retai pasitaiko, kai subjektas neteisingai nustato susijusias/ partnerines įmones, pavyzdžiui, neįvertina per fizinius asmenis susijusių/partnerinių įmonių. Paaiškėjus, kad įmonių grupei priklauso sunkumus patirianti įmonė, tai gali paveikti visos grupės rezultatą ir šiuo pagrindu pateikta paraiška gali būti atmesta.

Apraše nurodoma, ar pareiškėjas gali teikti paraišką su partneriu. Šiuo atveju tikėtinas reikalavimas, kad pareiškėjas ir partneris būtų savarankiški vienas kito atžvilgiu. Gali būti nurodytas reikalavimas, kad pareiškėjas pagal šį kvietimą gali teikti tik vieną paraišką.

Taip pat būtina įvertinti ir kitus reikalavimus pareiškėjui ir partneriui, kurie gali reikšmingai skirtis priklausomai nuo kvietimo specifikos.

 

Projektams taikomi reikalavimai

Gali būti teritoriniai, žmogiškųjų išteklių projekto veiklų vykdymui ir administravimui, rizikų įvertinimo ir rizikų valdymo, kiti specifiniai reikalavimai projektui. Esminis reikalavimas subjekto įnašui nuosavos projekto dalies (tiek tinkamų, tiek netinkamų išlaidų) finansavimui, kuriuo privaloma prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į reikalavimą  projektų veiklų įgyvendinimo trukmei, projekto įgyvendinimo pradžiai (ne anksčiau, ir ne vėliau nustatyto termino).

Taip pat svarbūs su projekto finansavimu susiję reikalavimai: maksimalus ir minimalus tinkamų išlaidų dydis; tinkamų išlaidų, kurios gali būti finansuojamas projektu, nustatymas; finansavimo intensyvumo nustatymas. Jei projekto  išlaidos (arba jų dalis) finansuojamos pagal de minimis reglamento nuostatas, svarbu patikrinti, ar subjekto ir susijusių įmonių bendras de minimis likutis yra pakankamas planuojamai gauti paramos sumai. Būtina, kad projektas atitiktų horizontaliuosius principus:

  • Darnaus vystymosi: priklausomai nuo projekto specifikos – aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos, teritorijų vystymo, informacinės ir žinių visuomenės srityje.
  • Moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus.

Projekto naudos ir kokybės įvertinimas

Dažnu atveju projektai įvertinami balais siekiant nustatyti, kokią ekonominę, socialinę ir kitokią vertę bei poveikį įgyvendintas projektas turės Lietuvos mastu. Gali būti vertinami subjekto:

  1. Esami rodikliai: subjekto patirtis tikslinėje srityje, finansiniai rodikliai ir pan.  
  2. Prognozuojami rodikliai: pajamų, eksporto, darbo našumo padidėjimas poprojektiniu laikotarpiu (gali būti vertinamas absoliutus arba santykinis padidėjimas), sukurtų darbo vietų skaičius, projekto rezultatų reikšmingumas (pvz. sukurtas unikalus produktas regiono ar pasaulio mastu) ir pan.

Pareiškėjas, neturėdamas galimybės įtakoti istorinių rodiklių, turi tam tikrą laisvę pasirinkdamas prognozuojamus rodiklius. Svarbu pažymėti, kad prognozuojami rodikliai turi būti pagrįsti prielaidomis, skaičiavimais ar kitais būdais. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad prognozuojant rodiklius, už kuriuos suteikiami balai, jie tampa įsipareigojimu vertinančiai institucijai. Poprojektiniu laikotarpiu nepasiekus numatytų rodiklių, Pareiškėjui gali būti taikomos sankcijos, proporcingos nepasiektam rezultatui. Dėl šios priežasties būtina atsakingai prognozuoti subjekto įsipareigojimus. Iš kitos pusės, pernelyg atsargios prognozės mažina subjekto galimybes laimėti konkursą.

Prieš apsisprendžiant, ar verta subjektui dalyvauti konkurse, svarbu paskaičiuoti planuojamus gauti balus. Paprastai planuojamas surinkti balų skaičius nėra akivaizdus, kadangi balų suteikimas priklauso ir nuo kitų konkurse dalyvaujančių subjektų esamų ir/ar prognozuojamų rodiklių – pareiškėjai suskirstomi į grupes, geriausius rodiklius turintiems duodamas didžiausias balų skaičius, atitinkamai blogesnius rodiklius turintiems – mažesnis balų skaičius.

Nesurinkus minimalaus balų skaičiaus paraiška bus atmesta, net jei kvietime nebus konkurencijos, todėl svarbu realistiškai prognozuoti numatomą surinkti balų skaičių. Siekiant įvertinti Pareiškėjo perspektyvas laimėti konkursą svarbu pasidomėti, kokia konkurencija būdavo šios arpanašių priemonių kvietimuose.

 

Reikalavimai pateikiamiems dokumentams

Kartu su projektiniais dokumentais Pareiškėjas turi pateikti ir papildomus dokumentus, kurie skiriasi priklausomai nuo kvietimo specifikos. Tai gali būti SVV deklaracija, jei parama teikiama pagal De minimis  reglamentą – Vienos įmonės deklaracija; dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kt.); finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai; jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais); kiti kvietimo specifiką atitinkantys dokumentai.

Svarbu pažymėti, kad projekto parengtumui taikomi reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su paraiška nepateikus nurodytų pagrindžiančių dokumentų, paraiška atmetama neprašius papildomų dokumentų. Todėl prieš teikiant paraišką svarbu įvertinti, subjektas suspės parengti bent jau projekto parengtumui numatytus dokumentus, pvz. verslo planą. Jei projektas susijęs su statybomis, į projekto parengtumo reikalavimus gali būti įtraukti dokumentai, kurių parengimas užtrunka pakankamai ilgą laiką. Kiti dokumentai, kuriems nėra taikomas projekto parengtumo reikalavimas, gali būti pateikti ir projekto vertinimo metu.

 

Kiti svarbūs aspektai:

  1. Svarbu analizuoti ne tik paskelbtą priemonės finansavimo aprašą, bet ir įsigilinti į mokymo medžiagą, dalyvauti priemonės mokymo seminare (jei šis renginys yra organizuojamas), skaityti skyrių „Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai“ (DUK).
  2. Kylant abejonėms, verta pasiskambinti konkrečią priemonę kuruojantiems specialistams. Konsultacijos žodžiu privalumai: atsakymas gaunamas greitai, specialistas kalba neformaliai, paprastai geranoriškai pateikia reikalingą informaciją, padeda įvertinti aktualią situaciją, gali pasiūlyti sprendimus, kaip spręsti vieną ar kitą problemą ir pan. Konsultacijos žodžiu trūkumai: specialistas gali blogai suprasti klausimą, klausiantysis – atsakymą; specialistas turi nedaug laiko apgalvoti atsakymą, todėl gali pateikti neišsamų, retesniais atvejais – klaidinantį atsakymą. Projekto vertinimo metu pareiškėjui sunkiau ginti projektą, jei tam tikri projekto aspektai buvo parengti vadovaujantis konsultacijos žodžiu pagrindu.
  3. Sudėtingesniais atvejais verta parašyti klausimą raštu nurodytu adresu. Konsultacijos raštu privalumai: galimybė tiksliai ir apgalvotai suformuluoti klausimą, o atsakymą teikiančiam specialistui – atsakymą; tikėtina, kad atsakymas bus išsamesnis, tikslesnis, nei atsakant žodžiu; gautas raštiškas atsakymas gali labiau padėti ginti projektą jo vertinimo metu. Konsultacijos raštu trūkumai: atsakymo terminas gali būti pakankamai ilgas; tikėtina, kad atsakymas bus labiau formalus, todėl mažiau padės pareiškėjui ieškant vienos ar kitos problemos sprendimo, atitinkamai pernelyg formalizuoto atsakymo vertė gali būti nelabai didelė; kartais raštu būna sunku aiškiai perduoti svarbius klausimo niuansus, tuo tarpu klausiant žodžiu dialogo būdu galima išsiaiškinti svarbius klausimo aspektus.
  4. Svarbu tinkamai įsigilinti į Apraše vartojamų sąvokų apibrėžimus (tuo atveju, jei jie teikiami). Klaidingai suprasta viena ar kita sąvoka gali būti priežastimi to, kad visas ar dalis projekto tampa netinkamas finansavimui.

 

Jeigu planuojate investicijas ir ieškote tinkamų Europos Sąjungos finansavimo šaltinių, parašykite ir mes susisieksime su Jumis dėl investicijų tinkamumo finansuoti įvertinimo.

Dalintis su kitais