fbpx

Paskelbtas kvietimas pagal priemonę „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“. Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) – 18 075 179,46 Eur.

Pateikimo terminas (iki) – 2023-08-29

Finansuojamoji dalis

Iki 35 proc. arba iki 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio (1608,65 Eur/1kW vėjo elektrinės įrengtosios galios), atsižvelgiant į pareiškėjų grupę:

1. labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau – LMMĮ) ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – iki 35 proc.;
2. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms – iki 45 proc.;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – iki 35 proc.

Galimi projektų pareiškėjai:

1. LMMĮ, registruotos ne trumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo;
2. ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo ne trumpiau nei 1 metus įregistruoti Ūkininkų ūkių registre;
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės (toliau – AIEB);
4. piliečių energetikos bendrijos (toliau – PEB).

Bendrieji reikalavimai

Finansuojama veikla – Vėjo elektrinių įrangos įsigijimas ir įrengimas: parama skiriama iki 3 MW įrengtajai galiai (pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW galios vėjo elektrinę).

SVARBU! Finansuojami tik gamintojų projektai – projektų pareiškėjams/vykdytojams elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos.

Projektas įgyvendinamas projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos (t. y. nuo projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo projekto vykdytojui datos) valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;

LMMĮ ir ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus kasmet nuo projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai

  • Projekto tinkamos finansuoti išlaidos: mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos; įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos; mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos; kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai). Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;
  • Projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti tik nuo paraiškos pateikimo JP vykdytojui (viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai, toliau – LEA) dienos;
  • Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LEA dienos (sudaroma mažos galios saulės modulių ar kitų tinkamų finansuoti komponentų pirkimo–pardavimo sutartis arba pradedami montavimo darbai), visas JP projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

Projektų prioritetiniai atrankos kriterijai

Kriterijaus tipas Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas
1. Prioritetinis

Prašomo finansavimo dydis

Vertinamas prašomo finansavimo dydis, palyginti su didžiausiu galimu finansavimo dydžiu, skiriamu 1 kW įrengti, nurodytu šio kvietimo 1.11 papunktyje.

Balų skaičiavimas:

1) iki 31 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 6 balai;

2) nuo 31 proc. iki 61 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 4 balai;

3) nuo 61 proc. iki 91 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 2 balai;

4) daugiau kaip 91 proc. didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriama 0 balų.

Balų skaičiavimo formulė:

Y=(X*100)/(FĮ*G*(IN/100))

Y – prašomo skirti finansavimo dydžio dalis nuo didžiausio galimo skirti finansavimo dydžio (proc.);

X – prašomo finansavimo suma (Eur);

FĮ – fiksuotasis įkainis 1 kW įrengtosios galios vėjo elektrinei įrengti (Eur/1kW);

G – planuojamos įrengti vėjo elektrinės, kuriai prašomas JP projekto finansavimas, įrengtoji galia (kW);

IN – kvietimo 1.11 papunktyje nustatytas pareiškėjų grupei taikomas finansavimo intensyvumas (proc.)

 Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia įsirengti vėjo elektrines, vertinama atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą bendrą planuojamų statyti  vėjo elektrinių įrengtąją galią (parama skiriama įrengtajai galiai iki 3 MW) ir bendrą prašomo finansavimo sumą.

6

10
2. Prioritetinis

Pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas

Vertinama, ar atlikti parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai.

Balų skaičiavimas:

1) kai vėjo elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, – skiriami 3 balai;

2) kai vėjo elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu nėra išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, – skiriama 0 balų.

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia įsirengti vėjo elektrines, laikoma, kad paraiška atitinka šį prioritetinį kriterijų, tik jei paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos dėl kiekvienos paraiškoje nurodytos planuojamos statyti vėjo elektrinės, kurių bendra įrengtoji galia ne didesnė nei 6 MW, (parama skiriama įrengtajai galiai iki 3 MW).

3

10
3. Prioritetinis Paraišką teikiantis subjektas

Vertinama, koks pareiškėjas teikia paraišką.

Balų skaičiavimas:

1) jeigu paraišką teikia AIEB ar PEB, kurie turi ne mažiau kaip 10 dalininkų, narių ar dalyvių, skiriamas 1 balas;

2) jeigu paraišką teikia kiti, nei 2 prioritetinio kriterijaus 1 punkte nurodyti  pareiškėjai, skiriama 0 balų.

Šis projektų kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu.

1 10

Maksimali galima balų suma:

Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kur P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:

P=Y1*S*+Y2*S2+Y3*S3

100

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 10, jeigu surenkama 0 balų – paraiška atmetama.

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite el. paštu mantas@probaltic.lt, arba užpildykite kontaktinę anketą ir mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais