fbpx

Iki 2023 m. rugpjūčio 07 d. galima teikti paraiškas gauti finansavimą į eksportą orientuotų, į bendrą vertės grandinę susijungusių MVĮ tinklo kūrimosi ir augimo skatinimui (Vidurio ir vakarų Lietuvos regione).

Pagal PFSA projektams įgyvendinti skiriama iki 4 000 000 (keturių milijonų) eurų Investicijų programos lėšų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 320 000 (trys šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 170 000 (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių) eurų.

Pareiškėjams ir projekto partneriams keliami reikalavimai:

Galimi pareiškėjai: klasterio koordinatoriai, jais gali būti:

  • viena iš klasterio įmonių – MVĮ;
  • verslo asociacija;
  • prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai yra klasterio nariai – MVĮ. PĮP vertinimo metu partnerių keitimas negalimas.

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną PĮP, parengtą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede pateiktą formą. MVĮ, dalyvaujančios kaip partneriai viename klasteryje, negali būti pareiškėjais arba partneriais kitame į finansavimą pretenduojančiame klasteryje.

Projektams keliami reikalavimai:

Projektų veiklos įgyvendinamos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos ir didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta PFSA lentelėje.

Lentelė. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos ir projekto finansuojamoji dalis.

Eil.

Nr.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

Taikoma pareiškėjui ir (arba) partneriui

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų

Pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) privatus indėlis, proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų

1.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

Taikoma pareiškėjui

iki 85 proc.

ne mažiau kaip 15 proc.

2.

Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

Taikoma pareiškėjui

iki 85 proc.

ne mažiau kaip 15 proc.

3.

Klasterio narių eksporto ekspertų darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

Taikoma pareiškėjui, kai jis yra MVĮ, ir partneriams

iki 50 proc.

ne mažiau kaip 50 proc.

4.

Klasterio narių eksporto ekspertų komandiruočių išlaidos ir transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

Taikoma pareiškėjui, kai jis yra MVĮ, ir partneriams

iki 50 proc.

ne mažiau kaip 50 proc.

5.

Klasterio įstojimo ir narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose), į kuriuos klasteris įstojo projekto įgyvendinimo metu, mokesčiai.

Taikoma pareiškėjui

iki 50 proc.

ne mažiau kaip 50 proc.

6.

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti reikalingų tyrimų, analizių pirkimu. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 5 procentus tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Taikoma pareiškėjui

iki 50 proc.

ne mažiau kaip 50 proc.

7.

E. rinkodaros priemonių, skirtų klasterio produkcijos žinomumui didinti, įsitraukimui į tarptautinius tinklus (klasterius) skatinti, išlaidos:

– klasterio interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos;

– e. rinkodaros turinio sukūrimo išlaidos (video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas);

– e. rinkodaros diegimo e-priemonėse išlaidos (viešinimas internete (taip pat socialiniuose tinkuose, internetiniuose dienoraščiuose (angl. blogs), mobiliosios rinkodaros (SMS, MMS) priemonių įgyvendinimas).

Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Taikoma pareiškėjui

Iki 50 proc.

ne mažiau kaip 50 proc.

8.

Privalomiems informavimo apie projektą veiksmams išlaidos.

Taikoma pareiškėjui

iki 85 proc.

ne mažiau kaip 15 proc.

9.

Netiesioginės projekto išlaidos. Šioms išlaidoms taikomos Administravimo taisyklių 172.1 papunktyje nustatytos sąlygos.

Taikoma pareiškėjui

iki 85 proc.

ne mažiau kaip 15 proc.

Išlaidos, nurodytos PFSA lentelėje, kaip de minimis pagalba paskirstomos partneriams ir pareiškėjui, kai jis yra MVĮ:

  • PFSA lentelės 3 ir 4 punktuose nurodytos išlaidos kaip de minimis pagalba priskiriamos partneriams ir pareiškėjui MVĮ, pagal tai, kam jos tenka;
  • PFSA lentelės 1 ir 2 punktuose nurodytos išlaidos kaip de minimis pagalba proporcingai pagal PFSA lentelės 3 ir 4 punktuose nurodytų konkrečiai MVĮ tenkančių išlaidų sumą paskirstomos:
  •  partneriams (kai pareiškėjas yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai);
  • partneriams ir pareiškėjui (kai pareiškėjas – MVĮ).
  • PFSA lentelės 5–9 punktuose nurodytos išlaidos kaip de minimis pagalba lygiomis dalimis paskirstomos:
  • partneriams (kai pareiškėjas yra verslo asociacija arba prekybos, pramonės ir amatų rūmai);
  • partneriams ir pareiškėjui (kai pareiškėjas – MVĮ).

 

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Jeigu Jus sudomino ši finansavimo galimybė, parašykite užklausą probaltic@probaltic.lt.

Dalintis su kitais