fbpx

Nustatant įmonės (pareiškėjo ar partnerio) veiklos vykdymo vietą (regioną) turi būti vadovaujamasi 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos projektų išlaidų paskirstymo regionams rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), kurios skelbiamos adresu:

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/2021-2027-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-programos-projektu-islaidu-paskirstymo-regionams-rekomendacijos

Atsižvelgiant į Rekomendacijas, nustatant regioną (Sostinės regionas (toliau – SR) arba Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (toliau – VVL regionas), kuriam priskiriamas klasterio partneris MVĮ, vertinama įmonės veiklos vykdymo vieta, t. y. vertinama, kur įmonė vykdo gamybą arba teikia paslaugas. Tokiu atveju įmonės registracijos vieta nėra svarbi.

Jei dėl įmonės veiklos pobūdžio įmonės veiklos vykdymo vieta nėra fiksuota ir tiksliai nustatoma (pvz., kai teikiamos informacinių technologijų, konsultavimo, rinkodaros ir pan. paslaugos), vertinama įmonės registracijos vieta ir ji laikoma įmonės veiklos vykdymo vieta.

Jei įmonės paslaugos teikiamos ir (arba) gamyba vykdoma abiejuose regionuose ir nėra galimybės objektyviai nustatyti, kurio regiono veikloms tenka projekto nauda, arba nauda tenka abiejų regionų įmonės veikloms, projekto išlaidos skaidomos į 2 dalis įvertinus santykinę naudą, kuri išreiškiama pro rata principu nustatytu dydžiu ir apskaičiuojama pagal įmonės skirtinguose IP regionuose veikiančių filialų gaunamas pajamas, nurodomas paskutinėse iki PĮP pateikimo dienos patvirtintose finansinėse ataskaitose. Nesant galimybės naudos įvertinti pagal pajamas, vertinama pagal įmonės padaliniuose dirbančius darbuotojus, tai yra vertinamas darbuotojų (ne etatų) skaičius skirtinguose įmonės padaliniuose per 12 mėnesių iki PĮP pateikimo dienos. Kai pagal pajamas ar darbuotojus įvertinti naudos nėra galimybės, pro rata principu išlaidos priskiriamos taip: 29,15 procento SR ir 70,85 procento VVL regionui. Šie pro rata principu apskaičiuoti dydžiai nustatyti atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros skelbiamą nuolatinių gyventojų skaičių šiuose regionuose 2022 metų pradžioje (žr. Rekomendacijų 1 lentelę).

 

Dalintis su kitais