fbpx

Šiame straipsnyje apžvelgiamos galimybės transformuoti gamybą pasinaudojant ES finansavimu darnios plėtros ir skaitmeninės transformacijos projektams 2022-2027 metais. Pažymėtina, kad bendrosios ES paramos gairės aprašytos 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOJE[1]. Tačiau konkrečios atskirų kvietimų sąlygos šiuo metu nėra žinomos. Dėl šios priežasties apžvalga atliekama tiek remiantis programoje numatytais principais, tiek jau buvusių kvietimų galimybių patirties įvertinimu, atitinkamai orientuojantis į bendresnius klausimus.

Įmonėms, planuojančioms savo gamybos transformacijai panaudoti ES finansavimą, reikėtų vertinti tris galimybių kryptis: transformacija skaitmenizuojant gamybos procesą, transformacija skaitmenizuojant gamybos procesą; transformacija mažinant gamybos proceso poveikį aplinkai ir gamybos transformacija kuriant naujus produktus/ procesus. Toliau apžvelgiama kiekviena iš šių krypčių.

Transformacija skaitmenizuojant gamybos procesą

Siekiant sudaryti sąlygas įmonių darbo našumo augimui planuojami kvietimai ES paramai gauti diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Galimi investicijų objektai:  robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos (automatiškai veikiantys įranga ir mechanizmai, valdomi kompiuteriais); informacinių komutavimo tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), išmanių sensorių diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas (technologijos, leidžiančios elektroniniams įrenginiams keistis informacija per sąsajas su interneto tinklais); kiberfizikinės sistemos (virtualius ir fizinius procesus jungiančios technologijos, kai kompiuteriai stebi ir valdo fizinius procesus) diegimas; debesijos diegimas, įmonės išteklių valdymo sistemos (integruota pagrindinių verslo procesų – planavimas, pirkimai, logistika, įranga, rinkodara, pardavimai, finansai, personalas – realiuoju laiku valdymo technologija, grįsta informacinių technologijų ir sensorikos sprendimais) diegimas; operatyvaus gamybos valdymo (kompiuterizuota sistema, skirta gamybos procesams stebėti, informacijai apie žaliavų perdirbimą iki gatavų produktų rinkti ir analizuoti,  leidžianti gamybos valdymo sprendimus priimantiems asmenims suprasti, kaip galima optimizuoti technologinius procesus gamybos proceso grandyse, siekiant padidinti našumą ir kokybę) sistemų diegimas; gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais; 3 D spausdinimas; skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, skaitmeninės inžinerijos (iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta naujiems produktams ar paslaugoms kurti) sprendimai, pasirengimas ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos, organizacinių ir techninių priemonių visuma, skirta siekiant išvengti technologinių incidentų, juos aptikti, analizuoti, pagrindinėms technologinėms problemoms nustatyti ir leidžianti priimti sprendimus dėl tolesnio procesų vertikalaus arba horizontalaus integravimo, ir technologinio atsinaujinimo); vertikaliosios integracijos (iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta vertikaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti nuo produkto kūrimo, žaliavų pirkimo iki gamybos, logistikos, priežiūros ir pardavimų) sprendimai; horizontaliosios integracijos (iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta horizontaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti įsitraukiant į išorinę bendrą vertės grandinę arba pagrindinius partnerius įtraukiant į savo įmonės ekosistemą) sprendimai; informaciniai komutavimo tinklai (aparatinė ir programinė įranga, skirta gamybos proceso duomenims surinkti, saugoti, apdoroti ir perduoti naudojant didelės spartos interneto šviesolaidinius ir belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G); sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; darbo vietų skaitmeninimo sprendimai; skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai; kibernetinio saugumo sprendimai ir pan.

Tikėtina atsakinga institucija: Inovacijų agentūra.

Transformacija mažinant gamybos proceso poveikį aplinkai

Pasinaudojant ES parama įmonės turi galimybę susieti gamybos proceso transformaciją su poveikio aplinkai mažinimu. Skatinamos švaresnės gamybos inovacijos – naujų technologinių procesų diegimas, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, mažinamas neigiamos klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmės. Technologinės ekoinovacijos apima gamybos proceso modernizavimą (optimizavimą), įrangos pakeitimą, technologijos pakeitimus, racionalių išteklių naudojimą ir taršos prevenciją, modernizuojant  gamybos procesą, orientuojantis į beatliekinę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, atliekamos šilumos panaudojimą (rekuperavimas, regeneravimas), gamtinių išteklių, žaliavų taupymą ir pan.

Taip pat tinkamas gaminio pakeitimas modifikuojant gaminio savybes siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu. Atnaujintas produktas susijęs su produkto savybių pakeitimu, paliekant jo įprastines funkcijas, po kurio produktas atitinka vieną ar kelias ekologinio projektavimo ypatybes: produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; produktas sunaudoja mažiau energijos; produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui ir pan. ) ir po atnaujinimo papildomai atitinka bent vieną ekologinio projektavimo naują ypatybę.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojami aplinkos apsaugos investiciniai projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai mažinant mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį ir palaidų kietųjų medžiagų patekimą už veiklos vykdymo teritorijos ribų įsigijant oro taršą valančią įrangą; diegiant ir (ar) modernizuojant išmetamų dujų valymo įrenginius ar kitas taršos mažinimui skirtas technologijas; įsigijant biokurą naudojančių šilumos gamybos įrangą, pakeičiant iškastinį kurą centralizuotai tiekiamos šilumos gamyboje. Taip pat remiama vandens taršą mažinančios įrangos įsigijimas, nuotėkų valymo įrangos įsigijimas. Kita kryptis, ypač aktuali reikšmingai padidėjus energetinių išteklių kainai, yra atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, tokiu būdu mažinant gamybos veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Tikėtina atsakinga institucija: Inovacijų agentūra, APVA, Lietuvos energetikos agentūra.

Gamybos transformacija kuriant inovatyvius produktus/ procesus

Pramonės įmonės turės galimybę transformuoti gamybą kuriant inovatyvius produktus/ procesus (nebūtinai susijusius su ekologinio projektavimo ypatybėmis). Šiuo atveju įgyvendinamas projektas turi atitikti mokslinių tyrimų/ eksperimentinės plėtros (toliau  – MTEP) reikalavimus. Taikomieji moksliniai tyrimai – tai pirminis tyrimas, kuris atliekamas siekiant įgyti naujų žinių. Šiuo  atveju numatomas konkretus praktinis tikslas ar taikymo sritis. Eksperimentinė plėtra  – tai sisteminga veikla, kuriai naudojamos tyrimų metu įgytos žinios ir praktinė patirtis, leidžianti gauti papildomų žinių, kurias galima panaudoti naujiems produktams ar procesams kurti ar esamiems produktams arba procesams gerinti.

Priemonių tikslas yra skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Preliminariais duomenimis, MTEP pobūdžio projektuose turės galimybę dalyvauti tiek pradedančios įmonės, tiek atitinkamą patirtį turinčios įmonės.

Pradedančios įmonės turės galimybę dalyvauti viename iš trijų etapų:

  1. Idėjos išgryninimas;
  2. Produkto kūrimas iki prototipo;
  3. Produkto paleidimas į rinką.

Preliminarūs, dar nepatvirtinti duomenys: finansuojama dalis iki 100%;  tinkama įmonė – turinti pajamų ir veikianti ne mažiau kaip 4 mėnesius.

Turinčios patirtį įmonės turės galimybę dalyvauti tokio pobūdžio projektuose, kaip:

  • MTEP ir patentavimo vykdymas brandiems inovatoriams (,,Inobranda”). Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas inteklektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai.
  • MTEP ir patentavimo vykdymas pažengusiems inovatoriams (,,Inopažanga). Bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai.
  • Tvari pramonės įmonių transformacija (,,Žaliasis eksperimentas”). Skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse.

Tikėtina atsakinga institucija: Inovacijų agentūra.

[1] https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/oficialiai-europos-komisijai-pateikta-2021-2027-m-es-fondu-investiciju-programa

Jeigu Jus sudomino šios galimybės, pateikite savo kontaktus ir mes susisieksime su Jumis dėl Jūsų įmonės finansavimo galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais