fbpx

Jau paskelbtas kvietimas teikti skaitmeninimo projektus, siekiant finansuoti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Projektus galima teikti iki 2023-10-30 17 val.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 12 000 000,00 eurų Investicijų programos lėšų. Iki 5 000 000,00 eurų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 7 000 000,00 eurų – Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma ( de minimis pagalba) yra:

 • 25000,00 eurų e. prekybos pagrindu diegiamai parduotuvei / B2B ar B2C sprendimui, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis;
 • 25000,00 eurų produktų vaizdinei konfigūracijai.
 • 50000,00 eurų e. pardavimo sandorių sprendimų diegimui ir produktų vaizdinei konfigūracijai.
Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


E. pardavimo sandoris – gaminių ir (ar) paslaugų pirkimas-pardavimas internetu, sudaromas ir užfiksuojamas elektroninėje formoje. Kai perkančioji šalis, išsirinkusi perkamą prekę ir (ar) paslaugą ir suformavusi prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp šalių atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir e. pardavimo sandoris įvyko. Paslaugos e. pardavimo sandoris laikomas įvykusiu tik tada, jei paslauga yra kaip veiklos už iš anksto nustatytą atlygį, kurioje dalyvauja klientas, rezultatas (įvykęs pirkimas-pardavimas), darantis poveikį klientui, jo nuosavybei arba palengvinantis produktų, įskaitant finansinį turtą, mainus. Paslaugos rezervacija, avanso sumokėjimas ir pan. nėra laikomas įvykusiu e. pardavimo sandoriu.

E. pardavimo sandorio sprendimas
 – informacinėmis technologijomis paremti sprendimai, leidžiantys vykdyti gaminių ir (ar) paslaugų pirkimo ir pardavimo procesą internetu, įskaitant ir gaminių ir (ar) paslaugų paieškos, krepšelio (užsakymo) suformavimo, mokėjimo atlikimo bei užsakymo įvykdymo ir valdymo funkcijas (pavyzdžiui el. parduotuvė, „verslas verslui“ (B2B) sprendimas, įskaitant ir integraciją su išteklių valdymo sistemomis).

Vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija) – procesas, leidžiantis keisti produkto parametrus ir matyti tuos pokyčius interaktyviame skaitmeniniame produkto modelyje.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. 

Tinkami pareiškėjai


Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus iki projekto pateikimo, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pačios pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.

Jei Pareiškėjas teikia projektą Sostinės regione, jis turi nurodyti kuriai iš Koncepcijoje nustatytų MTEPI (sumaniosios specializacijos) prioritetų (toliau – MTEPI prioritetai) priskirtina MVĮ vykdoma veikla, taip pat nurodo, kurią MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką atitinka projekto vykdoma veikla.

Įgyvendinus projektą, MVĮ bus priskirtina prie aukštą skaitmeninio intensyvumo lygį turinčių įmonių (vadovaujantis skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu (DESI). Vertinama, kiek ir kokias skaitmenines technologijas MVĮ naudos praėjus 1 metams po projekto įgyvendinimo. Pateikiama MVĮ analizė, kurioje pagrindžiamas kiekvienos technologijos poreikis ir pritaikymas MVĮ veikloje. Turi būti pasirenkamos bet kurios ne mažiau kaip 7 skaitmeninės technologijos iš 12: 1) internetą MVĮ naudoja ne mažiau kaip 50 proc. dirbančių darbuotojų, 2) IRT specialistų ištekliai, 3) naudojamas spartusis internetas (ne mažiau kaip 30 Mbps), 4) mobilieji interneto prietaisai naudojami ne mažiau kaip 20 proc. MVĮ darbuotojų, 5) interneto svetainė, 6) interneto svetainė su sudėtingomis funkcijomis, 7) socialiniai tinklai, 8) mokama reklama internete, 9) MVĮ, perkančios debesų kompiuterijos paslaugas, 10) automatizuotam apdorojimui tinkamų e. sąskaitų siuntimas, 11) e. komercijos internetinė prekyba sudaro ne mažiau kaip 1 proc. visos apyvartos, 12) „verslo vartotojui“ (B2C) internetinė prekyba sudaro daugiau kaip 10 proc. visos internetinės prekybos.  

Pareiškėjai, gavę finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, nėra tinkami finansuoti.

Tinkamos išlaidos

 • su projekto remiama veikla susijusių paslaugų, darbų pirkimo išlaidos;
 • netiesioginės išlaidos ( 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma).

 

Netinkamos išlaidos

 • fotografavimo, filmavimo ir kitos paslaugos, kurios yra rinkodaros dalis ir nesusijusios su remiama veikla;
 • naujos išteklių valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, VVS, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
 • atskiri e. pardavimo sandorių sprendimo funkcionalumų tobulinimai;
 • prisijungimo prie el. prekyviečių (pvz.: etsy, amazon, ebay, alibaba) išlaidos (pavyzdžiui komisiniai mokesčiai, narystės mokesčiai ir pan.);


Išteklių valdymo sistema – informacinėmis technologijomis grįsti sprendimai, kurie užtikrina optimalų įmonės atsargų, gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų planavimą, jų atnaujinimą ir tiekimą (teikimą).

Prioritetiniai vertinimo kriterijai


1) Projekto efektyvumas, iki 50 balų (iš 100)

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo pajamų augimo (skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų 1 metais po projekto įgyvendinimo ir projekto pateikimo metų) ir prašomos finansavimo sumos.


2) Projektą įgyvendins MVĮ, kuri savo veikloje neturi įdiegtų e. pardavimo sandorių sudarymo, produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų. iki 25 balų (iš 100)

Vertinama, ar projektą įgyvendins MVĮ, kuri iki projekto nenaudojo e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų produktų konfigūravimo ir vizualizacijos. Papildomi balai bus skiriami MVĮ, kurios anksčiau savo veikloje nebuvo įdiegusios e. pardavimo sandoriųsudarymo, produktų konfigūravimo ir vizualizacijos sprendimų.


3) Projektą vykdys labai maža ir maža įmonė. 25 balai (iš 100)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40 balų.

 

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el. paštu mantas@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

 

Dalintis su kitais