fbpx

Paskelbtas preliminarus finansavimo sąlygų aprašas, dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimo (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Finansuojama suma

Projektams įgyvendinti skiriama iki 5 000 000 eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 100 000 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 eurų.

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur.

Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  • dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
  • produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos;
  • e-rinkodaros paslaugos pirkimo išlaidos. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 30 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
  • eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 30 procentus tinkamų finansuoti išlaidų sumos

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Prioritetiniai kriterijai

 

  • Projekto efektyvumas

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo PĮP pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo) ir prašomos finansavimo sumos.

Projektai surikiuojami nuo efektyviausio (didžiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos) iki mažiausiai efektyvaus (mažiausias santykis tarp pačių pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos), suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:
• labai mažos įmonės, mažos įmonės;
• vidutinės įmonės.
Projekto efektyvumas skaičiuojamas pagal formulę: (N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)/projekto finansavimas, kur P – eksporto vertė paskutinių finansinių metų iki PĮP pateikimo momento pagal finansinės atskaitomybės duomenis;
N+1 – eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+2 – eksporto vertė antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;
N+3 – eksporto vertė trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

50 balų suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 20 balų – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 10 balų suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  • Pareiškėjas yra MVĮ, vykdantis mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklą ir deklaruojantis MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai.

Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri vykdo MTEPI veiklą ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai.

Eksperimentinė plėtra – atitinka bandomosios taikomosios veiklos sąvoką, kuri apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 86 punkte.

Moksliniai tyrimai – atitinka pramoninių tyrimų sąvoką, kuri apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 85 punkte.

Jeigu pareiškėjas yra MVĮ, kuri vykdo MTEPI veiklą ir deklaruoja MTEP išlaidas Valstybės duomenų agentūrai, skiriamia 30 balų, jeigu pareiškėjas nevykdo MTEPI veiklą ir nedeklaruoja MTEP išlaidas, skiriama 0 balų.

  • Pareiškėjas planuoja sertifikuoti paties pagamintą produkciją arba dalyvauja parodoje (-ose), vykstančioje (-iose) rinkoje (-se), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą

Vertinama, ar sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja arba ketina eksportuoti.

Vertinama, kurioje rinkoje (-se) vyks paroda (-os).

Kai planuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja (ketina eksportuoti), arba visos parodos bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriama 10 balų.

Kai planuojama vykdyti abi poveikles: paties pareiškėjo pagamintos produkcijos sertifikavimą ir dalyvavimą visose parodose, kurios bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriama 20 balų.

Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai nors viena paroda vyks rinkoje, neįtrauktoje į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą arba neplanuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40

Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el paštu probaltic@probaltic.lt

 

Dalintis su kitais