fbpx

Jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinėse parodose, e-rinkodaros, sertifikavimo, eksporto vadybininko/ės darbo užmokesčio finansavimo už Vilniaus apskirties ribų veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Pateikimo terminas (iki) – 2023 m. gruodžio 29 d.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Finansuojama suma

Projektams įgyvendinti skiriama iki 5 000 000 eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 100 000 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 eurų.,

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Reikalavimai pareiškėjams

Pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios metinės pardavimo pajamos per pastaruosius vienus finansinius metus, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 Eur, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, – ne mažesnės negu 145 000 Eur.

Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 51 procentą pajamų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimas.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

  • dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos pagal fiksuotą 13-14 tūkst. eurų įkainį (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
  • produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;
  • interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
  • eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šios išlaidos neapima nurodytų projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio skirto dalyvavimui parodose išlaidų.

 

Prioritetiniai kriterijai

 

  • Projekto efektyvumas (iki 45 balų)

Vertinant projektus, projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo (skaičiuojant akumuliuotai nuo PĮP pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo, išskyrus projekto įgyvendinimo laikotarpį) ir prašomos finansavimo sumos.

Eksportas apima ir pareiškėjo pagamintos produkcijos (įskaitant atvykstamąjį turizmą) išvežimą į ES valstybes nares, tačiau neapima reeksporto ir tranzito.

MVĮ eksporto vertė tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinius, produkcijos išgabenimą patvirtinančius ir kitus eksporto vertę nurodančius dokumentus.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

  • Pareiškėjas yra MVĮ, gaminanti inovatyvią produkciją (iki 35 balų)

Prioritetinis balas suteikiamas pareiškėjams, kurie gamina inovatyvią produkciją, t. y. kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla priskirtina pagal Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) kodą prie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) prioritetų ir tematikų.

Aukštesnis balas skiriamas tiems pareiškėjams, kurių pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. kodą yra didesnis.

Kai pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. yra didesnis negu 0,6, skiriami 35 balai.

Kai pagrindinės ekonominės veiklos inovacinės veiklos koeficientas pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. yra mažesnis negu 0,6, skiriama 17,5 balo.

Prioritetinis balas nesuteikiamas pareiškėjams, kurių vykdoma pagrindinė ekonominė veikla nepriskirtina pagal mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) EVRK 2 red. kodą prie MTEPI prioritetų ir tematikų.

Tikrinama pagal PĮP pateiktą informaciją, Valstybės duomenų agentūros duomenis ir kitus atitikimą pagrindžiančius dokumentus.

Vertinama, ar sertifikuojama paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja arba ketina eksportuoti.

Vertinama, kurioje rinkoje (-se) vyks tarptautinė (-ės) paroda (-os).

Kai planuojama vykdyti abi poveikles: paties pareiškėjo pagamintos produkcijos sertifikavimą ir dalyvavimą visose tarptautinėse parodose, kurios bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriami 20 balų.

Kai planuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija, kurią jis eksportuoja (ketina eksportuoti), arba visos tarptautinės parodos bus vykdomos rinkoje (-ose), įtrauktoje (-ose) į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą, skiriami 10 balų.

Prioritetinis balas nesuteikiamas, kai nors viena tarptautinė paroda vyks rinkoje, neįtrauktoje į Lietuvos Respublikos prioritetinių eksporto ir bendradarbiavimo inovacijų srityje rinkų sąrašą arba neplanuojama sertifikuoti paties pareiškėjo pagaminta produkcija.

Minimali privaloma surinkti balų suma – 40

Maksimali galima balų suma (apvalinama iki sveiko skaičiaus) – 100

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el paštu probaltic@probaltic.lt

 

Dalintis su kitais