fbpx

Šiame straipsnyje apžvelgiami 5 kriterijai, kurių dėka nustatoma, ar projektas atitinka mokslinių tyrimų/ eksperimentinės plėtros (toliau  – MTEP) reikalavimus. Vadovaujantis Frascati vadovo[1] 2.12 punktu, MTEP veikla – tai veiksmų, kuriuos MTEP vykdytojai sąmoningai atlieka naujoms žinioms įgyti, visuma. Pagal Frascati vadovo 2.13 punktą, kad veikla būtų priskirta MTEP veiklai, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus:

 1. Naujumo (originalumo) kriterijus. Vertinamas projektas atitinka šį kriterijų, jei egzistuoja mokslinė ir (arba) technologinė problema, kuriai spręsti nėra viešai prieinamų žinių, ir (arba) egzistuojančios žinios dar nebuvo taikytos atitinkamoje srityje. Projekte numatoma vykdyti veikla turi būti siekiama įgyti naujų ar papildomų žinių ir ši veikla turi būti nukreipta į specifinių praktinių tikslų pasiekimą. MTEP veikla turi būti nukreipta į naujų žinių kūrimą, siekiant sukurti naujus ar iš esmės patobulintus produktus/ procesus. MTEP veikla nelaikoma kopijavimo, imitavimo ar analizės būdu įgytos žinios, kadangi jos nėra laikomos naujomis.

Vertinant atitiktį šiam kriterijui būtina įvertinti, ar projektu yra siekiama sukurti tokių naujų ar papildomų žinių, kurias pritaikius galėtų būti gaunami nauji produktai arba procesai ar jie būtų iš esmės patobulinti arba būtų siekiama specifinių praktinių tikslų.  Svarbus numatomo sukurti produkto unikalumo pagrindimas. Rengiant projekto verslo planą skyriuje, kuriame aprašomas produktas, rekomenduojama numatomą sukurti produktą palyginti su esančiais rinkoje konkuruojančiais produktais pagal funkcionalumą ir/ar kitas charakteristikas (pvz. fizikines, chemines, mechanines ir kt.). Palyginimas turėtų būti per kiekybines, jei tai neįmanoma, per kokybines charakteristikas.  Geriausiai palyginimo duomenis pateikti lentelės forma.

Pažymėtina, kad planuojamą sukurti produktą/ procesą svarbu lyginti ne su abstrakčiu analogu, o su artimiausiais kuriamam produktui konkurentais. Jei projekto metu numatoma iš esmės tobulinti produktą, svarbu aprašyti dabartinio produkto funkcionalumą, jo trūkumus, kokius naujus funkcionalumus numatoma sukurti, kokius esamus funkcionalumus numatoma tobulinti, kaip keisis produkto charakteristikos. Taip pat svarbus pagrindimas, kodėl kuriamo produkto pranašesnės, nei konkuruojančių produktų charakteristikos yra svarbios konkrečiose rinkose komerciniu, socialiniu, aplinkosauginiu ar kitu aspektu. Reikėtų atsakyti į klausimus, kodėl iki šiol numatomas sukurti produktas/ procesas nebuvo sukurtas, kokios problemos trukdė tai padaryti, kokių mokslinių/ technologinių žinių trūko.

 1. Kūrybiškumo kriterijus. Projekto veiklos turi būti pagrįstos originaliomis, neakivaizdžiomis idėjomis ir (arba) hipotezėmis. Atitinkančiame šį kriterijų projekte sukuriami nauji problemų sprendimo metodai, atrandamos naujos turimų mokslinių žinių taikymo galimybės bei nauji priemonių ar technologijų panaudojimo būdai ir neapsiribojama tik įprastų techninio pobūdžio problemų sprendimu. Vykdant projektą turi dalyvauti atitinkamos kompetencijos tyrėjai, potencialiai gebėsiantys vykdyti numatytas veiklas ir pasiekti planuojamus rezultatus.

Siekiant pagrįsti numatomų vykdyti veiklų įgyvendinamumą, būtina aprašyti, ar vykdant projekto veiklas dalyvaus pakankamos kompetencijos tyrėjas ar tyrėjų komanda, gebantys vykdyti numatytas veiklas ir pasiekti planuojamus rezultatus.

Svarbu išsamiai aprašyti projekto naudą išskiriant pagrindines stipriąsias projekto ypatybes, projekto inovatyvumą, idėjos naujumą, kūrybiškumą, nestandartinį problemos sprendimą ir pan. valstybės, regiono ar pasauliniu lygmeniu. Svarbu aprašyti projekto praktinę naudą – kokias problemas sprendžia, kokios projekto rezultatų pritaikymo komercinės galimybė. Jeigu projekto veiklos skirtos iš esmės patobulinti jau esamą produktą, svarbu pagrįsti tokių veiklų sukuriamą pridėtinę vertę, papildomumą.

 1. Neapibrėžtumo kriterijus. Įgyvendinant MTEP projektą egzistuoja tikimybė, jog:

nepavyks gauti naujų žinių, reikalingų įvardintai problemai spręsti

gauti pakankamos kokybės/kiekybės naujų žinių, reikalingų sukurti naujus produktus/procesus ar iš esmės juos patobulinti.

įgyvendinat projektą gautos žinios paneigia galimybę sukurti planuojamo funkcionalumo ir/ar charakteristikų produktą.

Jei planuojamas projektas neatitinka neapibrėžtumo kriterijaus, jis negali būti priskirtas prie MTEP. Todėl svarbu, ar projekte numatytiems pasiekti rezultatams yra būdingas bent vienas šių neapibrėžtumų:

 • tikimybė, kad nepavyks gauti pakankamos kokybės arba kiekybės naujų ar papildomų žinių;
 • tikimybė, kad nepavyks pasiekti planuotų rezultatų su planuojamomis sąnaudomis;
 • tikimybė, kad nepavyks pasiekti planuotų rezultatų per numatytą laikotarpį.
 1. Sistemingumo kriterijus. MTEP veiklos turi būti vykdomos pagal nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso eigą ir tarpinius bei galutinius rezultatus. Projekto dokumentacija turi atitikti MTEP projektinę veiklą, kuri nukreipta į specifinių poreikių tenkinimą ir kuriai skirti atskiri žmogiškieji ir finansiniai ištekliai;

Suplanuotos projekto veiklos turi būti  nuoseklios ir grįstos logine struktūra. Projekto veiklų kokybė turi atitikti SMART principus: veiklų rezultatai turi būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, tinkami, aktualūs, apibrėžti laike (angl. SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed).

 1. Perduodamumo ir (arba) atkartojamumo kriterijus. Projekto metu planuojamos gauti naujos žinios turi būti kodifikuojamos (dokumentuojamos). Naujų žinių kodifikacija sudaro galimybes jas perduoti, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo MTEP veikloje.

Būtina pagrįsti, ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti, t.y. žinių kūrimo dokumentacija sudarys galimybes jas perduoti, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo veikloje.

Išvados:

 1. Kad projektinė veikla būtų priskirta MTEP veiklai, ji turi atitikti penkis pagrindinius kriterijus: naujumo (originalumo) kriterijus; kūrybiškumo kriterijus; neapibrėžtumo kriterijus; sistemingumo kriterijus; perduodamumo ir (arba) atkartojamumo kriterijus.
 2. Atsižvelgiant į Frascati vadovo 2.13 punkto reikalavimus, kad veikla būtų priskirta MTEP veiklai, ji turi atitikti visus aukščiau nurodytus kriterijus. Jeigu projekto veiklos neatitinka bent vieno iš penkių kriterijų, jos negali būti priskirtos MTEP veikloms.
 3. Vertinamas projektas atitinka Naujumo (originalumo) kriterijų, jei egzistuoja mokslinė ir (arba) technologinė problema, kuriai spręsti nėra viešai prieinamų žinių, ir (arba) egzistuojančios žinios dar nebuvo taikytos atitinkamoje srityje. MTEP veikla turi būti nukreipta į naujų žinių kūrimą, siekiant sukurti naujus ar iš esmės patobulintus produktus. Svarbus numatomo sukurti produkto/proceso unikalumo pagrindimas, taip pat kodėl kuriamo produkto/proceso pranašesnės, nei konkuruojančių produktų charakteristikos yra svarbios konkrečiose rinkose komerciniu, socialiniu, aplinkosauginiu ar kitu požiūriu.
 4. Vertinamas projektas atitinka Kūrybiškumo kriterijų, Jei projekto veiklos pagrįstos originaliomis, neakivaizdžiomis idėjomis ir (arba) hipotezėmis. Atitinkančiame šį kriterijų projekte sukuriami nauji problemų sprendimo metodai, atrandamos naujos turimų mokslinių žinių taikymo galimybės bei nauji priemonių ar technologijų panaudojimo būdai ir neapsiribojama tik įprastų techninio pobūdžio problemų sprendimu.
 5. Vertinamas projektas atitinka Neapibrėžtumo kriterijų, jei Įgyvendinant MTEP projektą egzistuoja tikimybė, jog nepavyks gauti naujų žinių, reikalingų įvardintai problemai spręsti; gauti pakankamos kokybės/kiekybės naujų žinių, reikalingų sukurti naujus produktus ar iš esmės juos patobulinti; įgyvendinat projektą gautos žinios paneigia galimybę sukurti planuojamo funkcionalumo ir/ar charakteristikų produktą. Svarbu numatyti su projekto įgyvendinimu susijusias rizikas, įvertinti rizikų tikimybę, poveikį numatytiems projekto rezultatams,  rizikų  (ne)priimtinumą,   rizikų mažinimo veiksmus bei kritinius taškus, kurie gali apspręsti sprendimą toliau nebeįgyvendinti MTEP projekto.
 6. Vertinamas projektas atitinka Sistemingumo kriterijų, jei MTEP veiklos vykdomos pagal nustatytą planą, dokumentuojant informaciją apie proceso eigą ir tarpinius bei galutinius rezultatus. Suplanuotos projekto veiklos turi būti nuoseklios ir grįstos logine struktūra.
 7. Vertinamas projektas atitinka Perduodamumo ir (arba) atkartojamumo kriterijų, jei projekto metu gautos naujos žinios kodifikuojamos (dokumentuojamos). Būtina pagrįsti, ar projekto veiklos rezultatus bus įmanoma atkartoti ir perduoti, t.y. žinių kūrimo dokumentacija sudarys galimybes jas perduoti, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo veikloje.

 

 

[1] https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/Frascati_vadovas.pdf

Dalintis su kitais