fbpx

Iki 2023 m. gegužės 31 d. įmonės ar įstaigos gali teikti paraiškas skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, kūrimo, testavimo ir vystymo finansavimui

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 23 500 000 Eur.

Finansuojama veikla ­– skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys (t. y. penktosios kartos plačiajuosčio judriojo radijo ryšio sistema, kurią detalizuoja Trečiosios kartos partnerystės projekto (3GPP) 15-tojo ir vėlesnių leidimų (Release) dokumentai:  https://www.3gpp.org/specifications-technologies/releases/release-15), kūrimas, testavimas ir vystymas. Skaitmeniniai sprendimai gali būti skirti įvairių sektorių (susisiekimo, pramonės, sveikatos, žemės ūkio, energetikos, aplinkos, švietimo, socialinės apsaugos ir kt.) skaitmenizacijai didinti, praktiškai pritaikant tokius sprendimus kaip: a) autonominis transportas, b) bepiločiai orlaiviai (dronai), c) daiktų internetas, d) virtuali realybė, e) 5G ryšiu paremta robotizacija ar automatizacija ir kt., ir diegiant pažangius technologinius sprendimus, tokius kaip f) transporto važtaraščių ir darnaus judumo duomenų valdymo bei g) bendros bilietų sistemos, transporto lengvatų skaitmenizavimo sprendimai ir kt.

Finansuojamas skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, išvystymas nuo 4 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapo, nurodyto MTEP etapų klasifikacijos apraše (toliau – TPL), iki ne žemesnio kaip 8 TPL. Veikla, apimanti žemesnį nei 4 TPL ir aukštesnį nei 9 TPL, nefinansuojama.

Pareiškėjai

 • Privatūs juridiniai asmenys, mokslo ir studijų institucijos (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme).
 • Pareiškėjo pajamos iš jo paties sukurtų prekių ar paslaugų pardavimo Lietuvos Respublikoje per praėjusius metus turi sudaryti ne mažiau kaip 200 000 Eur.
 • Projektai įgyvendinami tik su partneriu (-iais). Partnerių skaičius neribojamas. Projekto konsorciumą turi sudaryti bent 2 savarankiškos įmonės, kaip tai apibrėžia Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

 

Galimi partneriai

 • privatūs juridiniai asmenys;
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • biudžetinės įstaigos, savivaldybių administracijos ir kitos viešojo sektoriaus įstaigos (šiems juridiniams subjektams finansavimas neskiriamas).
 • Tas pats privatus juridinis asmuo negali būti nurodytas kaip pareiškėjas arba partneris daugiau kaip 3 projektuose (netaikoma mobiliojo ryšio operatoriams, mokslo ir studijų institucijoms).

 

Finansavimas

 • didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 3 000 000 Eur, mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur;
 • pareiškėjas turi patirti ne daugiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
 • mokslo ir studijų institucijos (-ų) dalis projekte neturi viršyti 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

Išlaidų rūšys Reikalavimai ir paaiškinimai
Įranga, įrenginiai ir kt. turtas Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • projekto vykdymo išlaidos prekėms (medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP įgyvendinama veikla) įsigyti;
 • MTEP veikloms tiesiogiai naudojamo ilgalaikio turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų, transporto priemonių, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos; šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 50 procentų tinkamų finansuoti lėšų; MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui.
Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis) Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • MTEP paslaugų, autorinių darbų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų).
 • išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos MTEP veiklai reikalingoms paslaugoms, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigyti; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;
 • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.

Išlaidos paslaugoms įsigyti negali viršyti 30 proc. visų tiesioginių projekto išlaidų. Projektą vykdančio personalo išlaidos negali viršyti 85 proc. tiesioginių išlaidų.

Informavimas apie projektą Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • privalomoms projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos;
 • informavimo žinučių, straipsnių, kitų formų pranešimų parengimo išlaidos, renginių organizavimo (salės nuoma, maitinimas) išlaidos.
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą Tinkamos finansuoti išlaidos:

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

 

Finansuojama projekto biudžeto dalis:

MTEP veikla Bazinė finansuo-jamoji dalis Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą
Padidinama vidutinėms įmonėms Padidinama labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms Padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą Didelė įmonė Vidutinė įmonė Labai maža įmonė ir maža įmonė
Pramoniniai (moksliniai) tyrimai 50 proc. 10 procentinių punktų 20 procentinių punktų 15 procentinių punktų 65 proc. 75 proc. 80 proc.
Bandomoji taikomoji veikla (eksperimentinė plėtra) 25 proc. 10 procentinių punktų 20 procentinių punktų 15 procentinių punktų 40 proc. 50 proc. 60 proc.

 

Projekto biudžete turi būti numatyta iki 1 proc. visų projekto išlaidų skirti informavimui apie projektą ir bendradarbiavimo veikloms (bendri seminarai, mokymai su kitais programos projektų vykdytojais); tokių veiklų tikslas – informuoti visuomenę, valstybės įstaigas, mokslo ir verslo bendruomenę apie svarbiausius projekto rezultatus ir prireikus pasidalinti gerąja patirtimi, kokios yra rezultatų, sukurtų įgyvendinant projektą, pritaikymo galimybės, ir bendradarbiauti su kitais pagal Aprašą finansuojamų projektų vykdytojais; pareiškėjas ir partneris (-iai) savarankiškai pasirenka informavimo ir bendradarbiavimo formas, būdus ir temas ir kartu su paraiška pateikia informavimo ir bendradarbiavimo veiklų planą.

Nurodytoms papildomoms informavimo ir bendradarbiavimo veikloms finansavimas skiriamas vadovaujantis De minimis reglamento nuostatomis, laikantis šių reikalavimų:

 • didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma – iki 30 000 Eur;
 • finansuojamoji dalis negali viršyti 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

 

Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai ir jų vertinimo metodai

Eil.

Nr.

Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas
1. Projekto nauda susisiekimo sektoriui Balai suteikiami, kai kuriamų inovatyvių skaitmeninių technologinių sprendimų, kuriems įgyvendinti būtinas 5G ryšys, nauda numatoma transporto sektoriui.

Jei projektas neatitinka nustatyto kriterijaus, skiriama 0 balų.

20
2. TPL projekto pradžioje Balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas vėlesnis TPL projekto pradžioje negu nustatyta Aprašo 2.2 papunktyje:

20 balų suteikiama projektui, kuriame planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 7 etapo.

10 balų suteikiama projektui, kuriame planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 6 etapo.

5 balai suteikiama projektui, kuriame planuojamos veiklos pradedant nuo TPL 5 etapo.

Projektams, kuriuose planuojamas TPL projekto pradžioje sutampa su nustatytu Aprašo 2.2 papunktyje, skiriama 0 balų.

20
3. TPL projekto pabaigoje Balai suteikiami projektams, kuriuose planuojamas vėlesnis TPL projekto pabaigoje, negu nustatyta Aprašo 2.2 papunktyje:

10 balų suteikiama projektui, kuriame planuojama projekto veiklas užbaigti TPL 9 etapu.

Projektams, kuriuose planuojamas TPL užbaigus projektą sutampa su nustatytu Aprašo 2.2 papunktyje, skiriama 0 balų.

10
4. Nuosavų lėšų dalis Balai suteikiami už papildomą nuosavų lėšų dalį, t. y. kai pareiškėjas ir (ar) partneris (-ai) prie projekto įgyvendinimo prisideda didesne nuosavų lėšų dalimi nei minimali procentinė dalis, apskaičiuota atsižvelgiant į pagal Aprašo 5.2 papunktį taikomą finansuojamąją dalį.

Papildoma nuosavų lėšų dalis apskaičiuojama pagal formulę:

kur:

PND – papildoma nuosavų lėšų dalis (proc.);

ND – pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavų lėšų, skirtų projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti, suma;

NPĮ  – nepiniginio įnašo vertė;

I – projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;

VFD – vidutinė pagal Aprašo 5.2–5.4 papunkčius taikoma finansavimo dalis (po tinkamumo finansuoti vertinimo), apskaičiuojama taip:

kur:

FD1…FDn – pagal Aprašo 5.2–5.4 papunkčius taikomos finansavimo normos;

I1…In – tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms taikoma atitinkama finansavimo norma, suma.

0 balų skiriama, kai PND mažiau už 5;

3 balai skiriami, kai PND yra 5 ir daugiau, bet mažiau už 10;

5 balai skiriami, kai PND yra 10 ir daugiau, bet mažiau už 15;

7 balai skiriami, kai PND yra 15 ir daugiau, bet mažiau už 20;

10 balų skiriama, kai PND yra 20 ir daugiau, bet mažiau už 25;

15 balų skiriama, kai PND 25 ir daugiau.

15
5. Pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtis Balai suteikiami projektams už pareiškėjo arba partnerio (-ių) patirtį, įgyvendinant MTEP veiklas ir dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose:

15 balų suteikiama, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent vieną finansavimą gavusį tarptautinį verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtą MTEP projektą;

10 balų suteikiama, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) dalyvavo pateikiant tarptautinio verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirto MTEP projekto paraišką, tačiau tokia paraiška nebuvo finansuota pritrūkus finansavimo lėšų, arba šiuo metu yra vertinama pareiškėjui dalyvaujant pateikta tarptautinio verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirto MTEP projekto paraiška;

5 balai suteikiami, jei pareiškėjas arba partneris (-iai) yra deklaravę Valstybės duomenų agentūrai MTEP veiklai skirtas lėšas.

15
6. Mokslo ir studijų institucijos dalyvavimas projekte Balai suteikiami projektui, kurio konsorciume bent vienas iš partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant MTEP veiklą (-as), yra mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) registrą https://www.aikos.smm.lt/SitePages/Registruokis.aspx. 10
7. Mažos ar vidutinės įmonės dalyvavimas projekte Balai suteikiami projektui, kurio konsorciume bent vienas iš partnerių, dalyvaujančių įgyvendinant MTEP veiklą (-as), yra maža arba vidutinė įmonė. 10

 

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt arba užpildykite žemiau esančią formą.

 

Dalintis su kitais