Dar šiais metais planuojama paskelbti kvietimą mažoms įmonėms saulės elektrinių iki 500 kW įrengimo finansavimui gauti.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

 1. Labai mažos ir mažos įmonės, išskyrus labai mažas ar mažas pramonės įmones , registruotas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, šilumos tiekėjus ir nepriklausomus šilumos gamintojus. Pramonės įmonė suprantama kaip įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir (arba) C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“
 2. Ūkininkai, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą
 3. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos
 4. Piliečių energetikos bendrijos

 

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. a) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
 2. b) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. a) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
 2. b) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Susijusių ir partnerinių pareiškėjo įmonių rodikliai sumuojasi.

 

FINANSUOJAMA SUMA

Fiksuotasis įkainis, skirtas 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti, yra 896,72 Eur be PVM.

Didžiausias galimas skirti finansavimo dydis 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinės įrengti:

 • 1 ir 2 punktuose nurodytiems pareiškėjams – iki 35 proc. fiksuoto įkainio (313,85 eur 1kW)
 • 3 ir 4 punktuose nurodytiems pareiškėjams – iki 45 proc. fiksuoto įkainio (403,52 eur 1kW)

Maksimali finansavimo suma (taikant 35 proc.) – iki 156925 eur.

FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 • Pareiškėjai, nurodyti 1 ir 2 punktuose, įsipareigoja projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus kasmet nuo projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams (nesinaudojant elektros energiją gaminančio vartotojo schema), išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.
 • Saulės elektrinė turi būti įrengiama pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos valdomame nekilnojamame turte. Jeigu statinys ar žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas.
 • Pareiškėjas iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo rašto dėl paraiškos patvirtinimo išsiuntimo datos, turi gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ( VERT) išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi, yra reikalingas, arba elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas, kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nėra reikalingas, kai šie dokumentai, nėra pateikti kartu su paraiška.
 • Pareiškėjui iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo rašto dėl paraiškos patvirtinimo išsiuntimo datos nepateikus Lietuvos energetikos agentūrai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygų, projekto finansavimo sutartis su pareiškėju nėra sudaroma ir jis informuojamas apie paraiškos atmetimą.

 

KARTU SU PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA

 • Laisvos formos įsipareigojimas, kuriame nurodoma planuojamos statyti mažos galios saulės elektrinės įrengtoji galia, teritorija, kurioje pareiškėjas ketina statyti mažos galios saulės elektrinę, šios teritorijos plotas, siekiant įsitikinti, kad žemės sklypo ar pastato plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos mažos galios saulės elektrinei plėtoti bei įsipareigojimas ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams (nesinaudojant elektros energiją gaminančio vartotojo schema), arba VERT išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi, arba elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos perteklinės elektros energijos pardavimui
 • Įgaliojimas, išduotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus
 • Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal kvietime teikti paraiškas nustatytą formą
 • Kvietime nurodyti pareiškėjo nekilnojamojo turto nuosavybę ar jo valdymą kitais teisėtais pagrindais ne trumpiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos įrodantys dokumentai arba informacija
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis
 • Projektų vykdytojai paraiškoje turi patvirtinti, kad bus laikomasi reikalavimų dėl statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
 • Pareiškėjai paraiškoje turi pateikti tinkamų finansuoti išlaidų būdo pagrindimą, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 41 straipsnio 6 dalies b punktą: investicijų į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą išlaidų dalis nustatoma lyginant su panašiomis, mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos; šis abiejų investicijų išlaidų skirtumas nurodo su atsinaujinančių energijos išteklių gamyba susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas. Panašios mažiau aplinkai naudingos investicijos suprantamos kaip investicijos, susijusios su tradicinių išteklių (pvz., iš iškastinio kuro) energijos gamyba
 • Paraiška atmetama, jeigu pateikta pasibaigus kvietime teikti paraiškas nustatytam terminui arba neatitinka bent vieno bendrojo projektų atrankos kriterijaus ir (arba) kai su paraiška nepateikti visi nurodyti dokumentai, tokie dokumentai nėra pateikiami vieną kartą paprašius per nurodytą terminą

 

Finansavimo sąlygos gali keistis priklausomai nuo galutinių kvietime teikti paraiškas paskelbtų reikalavimų.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus

Įveskite savo kontaktus, arba parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt ir mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų įmonės galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais