fbpx

Bendra kvietimui teikti paraiškas skirta finansavimo lėšų suma (eurais) – 63 742 745,69 Eur.

Paraiškų pateikimo terminas (iki) – 2023-08-22.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR FINANSUOJAMA SUMA

 

Finansuojamoji dalis – iki 35 proc. arba iki 45 proc. nuo fiksuotojo vieneto įkainio (896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios), atsižvelgiant į pareiškėjų grupę:

1. labai mažoms ir mažoms įmonėms (toliau – LMMĮ) ir ūkininkams, atitinkantiems LMMĮ statusą – iki 35 proc. (313,852 eur 1kW);
2. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms –  iki 45 proc. (403,524 eur 1kW);
3. atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms ir piliečių energetikos bendrijoms (kai bent vienas dalininkas yra LMMĮ arba ūkininkas, atitinkantis LMMĮ statusą) – iki 35 proc. (313,85 eur 1kW).

Maksimali finansavimo suma (taikant 35 proc.) – iki 156 926 eur.

Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

b) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

b) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.

Susijusių ir partnerinių pareiškėjo įmonių rodikliai sumuojasi.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

 • mažos galios saulės modulių įsigijimo išlaidos;
 • įtampos keitiklių įsigijimo išlaidos;
 • mažos galios saulės elektrinės montavimo darbų išlaidos;
 • kitų mažos galios saulės elektrinės įrengimui reikalingų komponentų įsigijimo išlaidos (mažos galios saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos, viršįtampių apsauga, kabeliai, kitos medžiagos (varžtai ir kiti montavimui reikalingi komponentai).

Įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti;

 

FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

 • Projektas įgyvendinamas projekto pareiškėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos (t. y. nuo projekto galutinio mokėjimo prašymo finansavimo lėšų apmokėjimo projekto vykdytojui datos) valdomame nekilnojamame turte. Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai privalo būti registruoti Nekilnojamojo turto registre;
 • Finansuojami tik gamintojų projektai – projektų pareiškėjams/vykdytojams elektros tinklų operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos;
 • Projekto pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo rašto dėl finansavimo projektui skyrimo datos, turi gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi, yra reikalingas, arba elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas, skirtas perteklinės elektros energijos pardavimui, arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygas, kai planuojamos statyti saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nėra reikalingas, kai šie dokumentai nėra pateikti kartu su paraiška.
 • Finansuojami tik gamintojų projektai – projektų pareiškėjams/vykdytojams elektros tinklų operatorius išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos turi būti gamintojui (ne gaminančiam vartotojui) skirtos sąlygos;
 • LMMĮ ir ūkininkai, atitinkantys LMMĮ statusą, įsipareigoja nesinaudoti elektros energiją gaminančio vartotojo schema ir JP projekto metu pastatytoje ar įrengtoje elektrinėje penkerius metus kasmet nuo JP projekto finansavimo pabaigos ne mažiau kaip 50 proc. pagamintos elektros energijos vartoti savo reikmėms ir (ar) ūkio poreikiams, išskyrus atvejus, kai tiek elektros energijos suvartoti negali dėl techninių priežasčių, teisės aktų pasikeitimų ar kitų objektyvių priežasčių, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką.

PRIORITETINIAI FINANSAVIMO KRITERIJAI

 

Eil.Nr. Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodika Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas
1. Prašomo finansavimo dydis

Vertinamas prašomo finansavimo dydis, palyginti su didžiausiu galimu finansavimo dydžiu, skiriamu 1 kW įrengti, nurodytu šio kvietimo 1.11 papunktyje. Balų skaičiavimas:

1) iki 31 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 5 balai; 

2) nuo 31 proc. iki 61 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriami 3 balai; 

3) nuo 61 proc. iki 91 proc. (imtinai) didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriamas 1 balas; 

4) daugiau kaip 91 proc. didžiausio galimo skirti finansavimo  dydžio, skiriamo 1 kW įrengti, – skiriama 0 balų.

Balų skaičiavimo formulė:

Y= (X*100)/(FĮ*G*(IN/100))

Y – prašomo skirti finansavimo dydžio dalis nuo didžiausio galimo skirti finansavimo dydžio (proc.);

X – prašomo finansavimo suma (Eur);

FĮ – fiksuotasis įkainis 1 kW įrengtosios galios saulės elektrinei įrengti (Eur/1kW);

G – planuojamos įrengti saulės elektrinės, kuriai prašomas JP projekto finansavimas, įrengtoji galia (kW);

IN – kvietimo 1.11 papunktyje nustatytas pareiškėjų grupei taikomas finansavimo intensyvumas (proc.)

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik paraiškos vertinimo metu. Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia įrengti mažos galios saulės elektrines, vertinama atsižvelgiant į paraiškoje nurodytą bendrą planuojamų įrengti saulės elektrinių įrengtąją galią ir bendrą prašomo finansavimo sumą.

5 10
2. Projektą įgyvendinantis subjektas Vertinama, koks subjektas įgyvendina projektą. Balų skaičiavimas:

1. jeigu projektą įgyvendina AIEB ar PEB, skiriami 2 balai;

2. jeigu projektą įgyvendina labai maža įmonė ar ūkininkas, atitinkantis labai mažos įmonės statusą, skiriamas 1 balas;

3. jeigu projektą įgyvendina kitas subjektas, skiriama 0 balų.

2 20
3. Pasiruošimo projekto įgyvendinimui etapas Vertinama, ar atlikti parengiamieji projekto įgyvendinimo darbai. Balų skaičiavimas:

1. kai mažos galios saulės elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, –  skiriamas 1 balas; 

2. kai mažos galios saulės elektrinei, dėl kurios kreipiamasi, paraiškos teikimo momentu nėra išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, – skiriama 0 balų. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik JP projekto vertinimo metu.

Jei pareiškėjas paraiškoje nurodo kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose siekia mažos galios saulės elektrines, laikoma, kad paraiška atitinka šį prioritetinį kriterijų, tik jei paraiškos teikimo momentu išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos dėl kiekvienos paraiškoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės.

1 10
Maksimali galima balų suma:

Balas apskaičiuojamas pagal formulę, kur P – projekto surinktas balų skaičius, Y – kriterijaus gautas vertinimo balas ir S – kriterijui suteiktas svorio koeficientas:

P = Y1 * S1 + Y2 * S+ Y3 * S3

100

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 1, jeigu surenkama 0 balų – paraiška atmetama.

KARTU SU PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI

 

1. Laisvos formos įsipareigojimas pastatyti tam tikros įrengtosios galios saulės elektrinę
arba VERT išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kai jis yra reikalingas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi;
arba elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, skirtos perteklinės elektros energijos pardavimui;
arbaelektrinės prijungimo prie energetikos tinklų prijungimo sąlygos, kai planuojamos statyti saulės elektrinės įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalimi leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nėra reikalingas.
2. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį už jį atlikti su paraiškos pateikimu ar JP projekto įgyvendinimu susijusius veiksmus (notariškai patvirtintas arba informacinių technologijų priemonėmis sudarytas (https://igaliojimai.lt)  įgaliojimas atstovauti JP projekto pareiškėją).
3. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) (informacijos forma).
4. Smulkiojo ar vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto statuso deklaracija, parengta pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis, išskyrus, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (deklaracijos forma).
5. Pažyma dėl didelės įmonės statuso ir susijusių įmonių duomenų, kai paraišką teikia AIEB ar PEB, kurių dalininkai savivaldybės ir (ar) savivaldybių įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 11 dalyje numatytą išimtį (jeigu tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu valstybė ir (ar) savivaldybė turi ne daugiau kaip 25 procentus įmonės dalyvių balsų, teikiama SVV subjekto statuso deklaracija ) (pažymos forma).
6. Nuosavo įnašo (daugiau negu 10 000 Eur) finansavimo šaltinius pagrindžiantys  dokumentai, pvz. pažyma, kurioje nurodytas banko (kredito įstaigų, juridinių asmenų, akcininkų ar kitų) sprendimas suteikti lėšas JP projektui įgyvendinti, paskolos sutartis ar kita.
7. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos (saulės elektrinės (-ių) įrengimo) galimybių ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (arba nuoroda (-os), jei tokie dokumentai skelbiami atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).
8. Už saugomos teritorijos apsaugą atsakingos direkcijos išvada, kuria nustatytas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas (arba nuoroda (-os), jei toks dokumentas skelbiamas atsakingos institucijos interneto svetainėje) (kai taikoma).

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus

Įveskite savo kontaktus, arba parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt ir mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų įmonės galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais