fbpx

Jau paskelbtas kvietimas mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančioms tiek Sostinėje tiek regionuose teikti projektus skirtus finansuoti įmonių darbuotojų įgūdžių, ypač skaitmeninių, tobulinimą.

Projekto pateikimo terminas – iki 2024-02-05

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjas iki projekto pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti maža ar vidutinė įmonė (MVĮ), kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki projekto pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Remiama veikla

Investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui.

Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – 24  mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Finansuojama suma

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms ir mažoms įmonėms yra 40 000,00 Eur, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 Eur.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vidutinėms įmonėms yra 100 000,00 Eur, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 Eur.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 7 500 000,00 Eur Investicijų programos lėšų. Iki 2 500 000,00 Eur Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Sostinės regione ir iki 5 000 000,00 Eur  Investicijų programos lėšų skiriama projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

  • išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
  • mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
  • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
  • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;
  • išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo projekte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
  • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;
  • bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją 7 % projekto išlaidų normą.

 

Projekto finansuojamoji dalis

Kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Eil. Nr. Pareiškėjo statusas Finansuojamoji dalis Finansuojamoji dalis (jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims)
1. Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc. iki 70 proc.
2. Vidutinė įmonė iki 60 proc. iki 70 proc.

 

Kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione (Vilniaus apskrityje)

Eil. Nr. Pareiškėjo statusas Finansuojamoji dalis Finansuojamoji dalis (jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims)
1. Labai maža ir maža įmonė iki 50 proc. iki 50 proc.
2. Vidutinė įmonė iki 50 proc. iki 50 proc.

 

Prioritetiniai kriterijai

Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas

 

Projekte numatomų mokyti MVĮ darbuotojų dalis, bendrame MVĮ darbuotojų skaičiuje. Vertinama, kokią dalį bendrame pareiškėjo darbuotojų skaičiuje sudarys tie pareiškėjo darbuotojai, kurie bus mokomi. Kuo didesnis šis santykis, tuo didesnis balas skiriamas projektui, suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją.

Apskaičiuojama pagal formulę: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 – planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų skaičius;

X2 – bendras MVĮ darbuotojų skaičius;

Y – santykis tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus.

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią tarp planuojamų mokyti MVĮ darbuotojų ir bendro MVĮ darbuotojų skaičiaus santykį numatantiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas vienodas darbuotojų skaičiaus santykis, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 9
Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios pagrindinė veikla priskiriama Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) B ir C sekcijoms. Vertinama, ar pareiškėjo vykdoma veikla priklauso EVRK 2 red. B ir C sekcijoms. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu pareiškėjas yra pramonės įmonė, priešingu atveju balai nėra skiriami.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal EVRK 2 red., priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą) ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 proc. visų įmonės veiklų.

Pareiškėjo vykdomos veiklos priskyrimas EVRK 2 red. B ir C sekcijoms tikrinamas pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis. Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir (ar) kitus pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus.

Pačios pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos.

 

5 5
Projektu numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus. Vertinama ar projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją. Vertinant ar darbuotojas priklauso specialiuosius poreikius turinčių asmenų grupei, remiamasi Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinančiais dokumentais. Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių. 5 3
Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše. Vertinama ar projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše. Prioritetiniai balai suteikiami jeigu projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, priešingu atveju balai nėra skiriami. Vertinama pagal PĮP pateiktą informaciją. 5 3

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

  • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
  • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
  • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais