fbpx

RPA ir (ar) DI sprendimų vystymas ir diegimas

Neužilgo paskelbs kvietimą teikti paraiškas finansuoti verslo paslaugų centrų RPA ir (ar) DI sprendimų vystymą ir diegimą.

Didžiausia galima projekto finansavimo suma 200 000 Eur, mažiausia galima projekto finansavimo suma 50 000 Eur, finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Finansavimo sąlygose Dirbtinis intelektas (toliau – DI) apibrėžiamas kaip specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti.
Robotinis procesų automatizavimas (toliau – RPA) suprantamas kaip veiklos operacijų automatizavimas, naudojant robotus, kurie imituoja tam tikromis taisyklėmis paremtus ir į konkretų rezultatą orientuotus žmogaus darbus.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvoje įsteigti verslo paslaugų centrai.

Pareiškėjas yra didelė įmonė (įmonių grupės mastu), kurios apdraustųjų asmenų skaičius yra didesnis nei 100 paraiškos pateikimo metu.

Verslo paslaugų centras – Lietuvoje įregistruotas privatus juridinis asmuo arba filialas (įskaitant Lietuvoje įsteigtą užsienio juridinių asmenų filialą), eksportuojantis virš 80 proc. paslaugų (ne mažiau kaip 80 proc. eksportuojamų paslaugų turi sudaryti eksportas iš verslo paslaugų centro vykdomų funkcijų) ir kurio veikla ar jos dalis yra orientuota į tokias verslo operacijas ir (ar) funkcijas ir (ar) procesus, nurodytus žemiau. Šios verslo operacijos ir (ar) funkcijos ir (ar) procesai yra perimti iš kitų grupės, kuriai paslaugų centras priklauso, įmonės (-ių) ar padalinio (-ių), siekiant didesnio procesų ir (ar) operacijų efektyvumo, įmonės augimo bei kaštų optimizavimo arba šios operacijos ir (ar) funkcijos ir (ar) procesai steigiamos (-i) verslo paslaugų centre siekiant įmonės augimo bei kaštų optimizavimo:

 • finansų ir apskaitos operacijos
 • finansinių nusikaltimų prevencija
 • bankininkystės paslaugos
 • programavimas / programinės įrangos kūrimas
 • IT techninis aptarnavimas
 • duomenų mokslas
 • IT produktų kūrimas
 • debesų kompiuterija
 • IT infrastruktūros paslaugos
 • kibernetinio saugumo operacijos
 • procesų automatizacija ir dirbtinis intelektas
 • IT aplikacijų kūrimas ir priežiūra
 • rizikos valdymas
 • klientų aptarnavimas
 • žmogiškieji ištekliai
 • verslo analitika
 • projektų valdymas
 • apsaugos operacijos
 • pasaulinės rinkos operacijos
 • verslo sprendimai
 • tiekimo grandinės valdymas ir (ar) inžinerija
 • analitika

BAZINIS REIKALAVIMAS

Įdiegtas RPA ar DI sprendimas(-ai) sutaupo vidutiniškai ne mažiau kaip 1 FTE per mėnesį (vidutiniškai 160 darbo valandų per mėnesį), skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo sprendimo įdiegimo. FTE – yra valandos, kurias dirbo vienas darbuotojas visą darbo dieną. 1 FTE prilygsta: 160 darbo valandų per mėnesį dirbančiam darbuotojui, 1920 darbo valandų per metus dirbančiam darbuotojui.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Iranga (iki 50 proc.) biudžeto:
• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos;
• tiesiogiai su remiama veikla susijusios serverių nuomos išlaidos;
• tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidos.

Paslaugos ir darbo užmokestis:
• tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI sprendimų diegimo ir programavimo darbų išlaidos;
• tiesiogiai su remiama veikla susijusių RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimo ir (ar) sprendimų diegimo konsultacinių paslaugų išlaidos;
• projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su RPA ir (ar) DI potencialo įvertinimu ir (ar) diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti.

Tiesiogiai su remiama veikla susijusios mokymų išlaidos (iki 10 proc. viso biudžeto):
• mokymų organizavimo ir mokymų vykdymo išlaidos;
• išlaidos mokomiems asmenims už darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos);
• mokytojų darbo užmokesčio išlaidos (jeigu pareiškėjas pats vykdo mokymus, neįsigydamas paslaugų) už laiko valandas, kai mokytojas vykdo mokymus;
• salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kuriomis mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje).

PRIORITETINIAI VERTINIMO KRITERIJAI

a) Projekto efektyvumas, iki 60 balų.

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamų sutaupyti FTE per mėnesį (vidutiniškai 160 darbo valandų per mėnesį), skaičiuojant vidurkį per 3 mėnesius nuo planuojamo sprendimo įdiegimo ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: K = X1/ X2 *100000
X1 – pareiškėjo planuojamų sutaupyti FTE;
X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

K – santykis tarp pareiškėjo planuojamų sutaupytų FTE ir prašomos finansavimo sumos.
• Jei K mažiau nei 0,99 – 0 balas
• Jei K lygus arba daugiau nei 1 – 1 balas
• Jei K lygus arba daugiau nei 3 – 2 balai
• Jei K lygus arba daugiau nei 5 – 3 balai
• Jei K lygus arba daugiau nei 7 – 4 balai
• Jei K lygus arba daugiau nei 9 – 5 balai

Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti kelis RPA ir/arba DI sprendimus, apskaičiuojant rodiklį būtų vertinama tokių sprendinių suminė sutaupyta FTE suma.

b) Įdiegtas(-i) RPA ar DI sprendimas(-ai) sutaupo FTE darbo laiko, 40 balų.

Iki projekto pabaigos turi būti įgyvendintas(-i) (įdiegtas(-i)) RPA ir (arba) DI sprendimas(-ai), kuris(-ie) sutaupo FTE. Kuo didesnis sutaupytas FTE skaičius tuo daugiau skiriama balų projektui, kuris didina veiklos procesų efektyvumą verslo paslaugų centre.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti kelis RPA ir/arba DI sprendimus, apskaičiuojant rodiklį būtų vertinama tokių sprendinių suminė sutaupyta FTE suma.
Sprendimu laikomas projekto metu, naudojant RPA ir/arba DI priemones, automatizuotas procesas, proceso dalis, funkcija arba funkcijos dalis.

• 1 FTE – 0 balų
• 1,01 – 3,99 FTE – 1 balas
• 4 – 6,99 FTE – 2 balai
• 7 – 9,99 FTE – 3 balai
• 10 – 14,99 FTE – 4 balai
• Virš 15 FTE – 5 balai

KARTU SU PARAIŠKA PATEIKIAMI DOKUMENTAI

 • Vienos įmonės” deklaracija pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013;
 • Dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas), išlaidų paskaičiavimai;
 • Dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas). Sudarant projekto biudžetą ir nustatant išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu (atlyginimo vidurkis per 6 paskutinius mėnesius iki projekto pradžios datos). Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus įdarbintas naujas (-i) darbuotojas (-ai), tuomet apskaičiuojant darbo užmokesčio išlaidas taikomas ne didesnis nei 3,089 Eur/mėn įkainis (Sostinės regione) arba 2,891 Eur/mėn (Vidurio ir vakarų Lietuvos regione) (įkainiai nustatyti remiantis studija „2022 Lithuania’s business services report“, psl. 24, prieiga per internetą https://investlithuania.com/report/gbs-report-2022/). Jeigu įkainiai viršija šiame punkte nurodytą dydį tinkamomis bus pripažinta tik ta suma, kuri apskaičiuota taikant šiame punkte nurodytą įkainį;
 • Įrodymai dėl stabilių ir pakankamų finansų išteklių ir galimybės užtikrinti veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti netinkamas, tačiau šiam projektui būtinas įgyvendinti išlaidas ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas bei prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai (pvz., banko paskola, nuosavos lėšos, savininko/steigėjo piniginiai įnašai ir kt.) turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projekto įgyvendinimo plano pateikimo metu.
 • Konsoliduota finansinė įmonių grupės ataskaita.
 • Dokumentas, kuriame pateikti paraiškėjo skaičiavimai, pagrįstas sprendimo potencialas, nurodyti planuojamai automatizuoti procesai bei pateikti FTE sutaupymo skaičiavimai.

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, susisiekime.

 

Dalintis su kitais