fbpx

Gaukite finansavimą inovatyvių ir tvarių produktų ar technologijų kūrimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje pagal Žaliasis eksperimentas priemonę.

Finansuojama veikla veikla (-os) – inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir patentavimo veiklas.

Tvarus produktas – gaminys, kuris pagamintas taip, kad būtų patvarus, ilgaamžis, tausus energijos arba išteklių naudojimo atžvilgiu, pataisomas, perdirbamas, bent viena iš sudedamųjų gaminio medžiagų arba dalių pagaminta iš perdirbtų medžiagų ir dėl šių savybių pasižymi mažesniu poveikiu aplinkai visame gaminio būvio cikle.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 8 000 000,00 eurų.

Pateikimo terminas (iki) – 2024-01-31.

Veiklų įgyvendinimo trukmė – iki 30 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.


Tinkami pareiškėjai ir partneriai

Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 eurų.

Galimi projekto partneriai – MVĮ, mokslo ir studijų institucija (MSI), didelė įmonė.

Finansavimas

Maks. finansavimas  – 500 000,00 eurų.
Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 eurų.

 

Moksliniams tyrimams 

  • Didelėms įmonėms – 50 proc.
  • Vidutinėms – 60 proc.
  • Mažoms – 70 proc.


Eksperimentinei plėtrai

  • Didelėms įmonėms – 25 proc.
  • Vidutinėms – 35 proc.
  • Mažoms – 45 proc.


15 proc. padidinama į partnerius įtraukiant MSI ar MVĮ.


Tinkamos išlaidos

1.     MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos iki 50 proc. biudžeto
2.     Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo
3.     Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos iki 50 proc. biudžeto
4.     Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams
5.     Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka
6.     Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos iki 10 proc. biudžeto
7.     Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos
8.     Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 7 proc. nuo tiesioginių išlaidų

Taip pat finansuojama iki 85 proc. išlaidų, iki 30 000,00 eurų (de minimis pagalba) patentavimui.

 

Projektų atrankos kriterijai

Eil.

Nr.

Kriterijus Kriterijaus vertinimo metodas Didžiausias galimas kriterijaus balas Kriterijaus svorio koeficientas Didžiausias galimas kriterijaus balas, kai nustatomas svorio koeficientas
1 Projekto įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis. Siekiama skatinti rinkai patrauklesnių inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų technologinės parengties lygis yra aukštesnis projekto pradžioje ir pabaigoje.

Technologinės parengties lygis nustatomas vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei viena inovatyvi aplinkai draugiška technologija, vertinama kiekviena inovatyvi aplinkai draugiška technologija ir tuomet apskaičiuojamas suteikiamo balo vidurkis.

Šiam kriterijui bus nustatytas didžiausias kriterijaus vertinimo balas.

Jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir vieno skaičiaus po kablelio.

Iki 5 balų gali būti skiriama priklausomai nuo naujo produkto technologinės parengties lygio, vertinant numatomo sukurti / kuriamo produkto technologinę parengtį dviem aspektais:

1) „status quo“, t. y. technologinės parengties lygis prieš pradedant projekto veiklas (gali būti skiriama iki 2,5 balo, balai skiriami už vykdomą etapą, pvz.: jei 4 etapas baigtas, vertinama, kad pradedamas vykdyti 5 etapas ir skiriamas 1 balas). Vertinimo skalė: 4 etapas – skiriama 0,5 balo; 5 etapas  – skiriamas 1 balas; 6 etapas – skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriama 2,5 balo;

2) įgyvendinus projektą numatomas pasiekti technologinės parengties lygis (gali būti skiriama iki 2,5 balo, balai skiriami už vykdomą etapą, pvz.: jei projekto pabaigoje bus baigtas 7 etapas, vertinama, kad pradedamas vykdyti 8 etapas ir skiriama 2,5 balo). Vertinimo skalė: 6 etapas –  skiriama 1,5 balo; 7 etapas – skiriami 2 balai; 8 ir 9 etapai – skiriama 2,5 balo.

5 9 45
2 Projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos reikšmingumo lygis. Siekiant skatinti inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, būtina įvertinti projekto įgyvendinimo metu, sukurtos technologijos reikšmingumo lygį. Reikšmingumas yra vertinamas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu sukurtos technologijos naujumo lygį. Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): technologija nauja įmonės lygmeniu, technologija nauja rinkos lygmeniu, technologija nauja pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove, 2018: Duomenų apie inovacijas rinkimo, teikimo ir naudojimo gairėse (angl. Oslo manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 4rd Edition, OECD, Eurostat, 2018). Aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu sukurtų technologijų reikšmingumas yra didesnis.

Vertinant technologijų naujumo lygmenį, viena technologija priskiriama tik vienai naujumo grupei (t. y. jei technologija yra nauja pasaulio lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos ir (ar) įmonės lygmeniu, jeigu technologija nauja rinkos lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą įmonės lygmeniu).

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta daugiau nei viena inovatyvi aplinkai draugiška technologija, vertinamas kiekvienos technologijos naujumo lygmuo, o balai skiriami už didžiausio naujumo lygmens technologiją.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas pasaulio lygmeniu, projektui skiriami 5 balai.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas rinkos lygmeniu, projektui skiriami 3 balai.

Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas bent vienas produktas, kuris naujas įmonės lygmeniu, projektui skiriamas 1 balas.

5 7 35
3 Deklaruotos MTEP veiklai skirtos lėšos. Siekiant aktyvesnio MTEP veiklai skirtų lėšų deklaravimo Valstybės duomenų agentūrai, aukštesnis įvertinimas suteikiamas tiems projektams, kurių pareiškėjai Valstybės duomenų agentūrai yra deklaravę daugiau MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis). Projektai išdėstomi nuo didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų iki mažiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų (vertinamas pastarųjų 3 metų iki PĮP pateikimo laikotarpis) dydį turinčių pareiškėjų projektų).

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu.

5 balai suteikiami pirmiesiems didžiausią kaupiamąjį MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmę turinčių 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatoma vienoda kaupiamoji MTEP veiklai skirtų lėšų reikšmė, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų

ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 2 10
4 Projekto įgyvendinimo metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos. Vertinama, ar projekto metu kuriamomis technologijomis planuojama panaudoti pramonės įmonėse generuojamas ir šalinamas gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas.

Balai skiriami projektams, kurių metu kuriamomis technologijomis bus panaudojamos pramonės įmonėse generuojamos ir šalinamos gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos, kurių surinkimo ir susidarymo atliekų apdorojimo metu kiekiai yra didžiausi. Kuriamomis technologijomis planuojamas panaudoti generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų kiekis vertinamas pagal 2021 metų Aplinkos apsaugos agentūros teikiamus duomenis, kurie kvietimo teikti PĮP paskelbimo dieną buvo skelbiami internetinėje svetainėje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/atliekos/atlieku-apskaita/atlieku-apskaitos-duomenys/suvestine-pagal-atlieku-kodus.

Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi horizontaliojo principo, kadangi projekte numatytos įgyvendinti veiklos sieks tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, kurių metu kuriamomis technologijomis planuojama panaudoti didžiausią kiekį pramonės įmonėse generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų. Jeigu pirmieji projektai, pagal kuriuos numatomas panaudoti pramonės įmonėse generuojamų ir šalinamų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų didžiausias kiekis sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

5 2 10

Minimalus balų skaičius – 35.KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

  • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
  • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
  • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, užpildykite žemiau esančią formąarba parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

 

Dalintis su kitais