fbpx

Jau paskelbtas kvietimas finansavimui gauti investuojant į naujų aukštos pridėtinės vertės gaminių, paslaugų, procesų kūrimo veiklas, intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regione).

Projektams įgyvendinti skiriama iki 15 000 000,00 eurų.

Pateikimo terminas (iki) – 2023 m. lapkričio 13 d. 

Veiklų įgyvendinimo trukmė – iki 24 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

Brandus inovatorius – pareiškėjas, paraiškos pateikimo dieną vykdantis veiklą ilgiau kaip 3 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP).

Projekto partneriai – MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


FinansavimasMaks. finansavimas  – 2000 000,00 eurų.
Min. finansavimas – 60 000,00 eurų.


Moksliniams tyrimams intensyvumas

 • Didelėms įmonėms – 50 proc.
 • Vidutinėms – 60 proc.
 • Mažoms – 70 proc.


Eksperimentinei plėtrai intensyvumas

 • Didelėms įmonėms – 25 proc.
 • Vidutinėms – 35 proc.
 • Mažoms – 45 proc.


15 proc. padidinama į partnerius įtraukiant MSI ar MVĮ.Tinkamos išlaidos

 

 1. Techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis. Programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti.
 2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų).
 3. Išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo. Kartu 1-3 punkte paminėtos išlaidos neturi viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 4. Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.
 5. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.
 7. Projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos (ne daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų). MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiui.
 8. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos.
 9. Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).
 10. Netiesioginės išlaidos (7 proc. nuo tiesioginių).


Taip pat finansuojama iki 85 proc. išlaidų, iki 30 000,00 eurų (de minimis pagalba) patentavimuiiki 80 000,00 eurų (de minimis pagalba) projekto metu sukurto produkto parengimui rinkai.

 

Prioritetiniai atrankos kriterijai

Kriterijus Didžiausias galimas kriterijaus balas
Projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų komercinimo potencialas. 30
Projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos įmonės pajamų, gautų iš tiesiogiai projekto įgyvendinimo metu sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis. 20
Projekto įgyvendinimo metu sukurto (-os) produkto (inovacijos) reikšmingumo lygis. 15
Įmonėje sukurtų pilnų etatų, skirtų tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skaičius projekto įgyvendinimo metu ir per 3 metus po projekto įgyvendinimo. 15
Pareiškėjo patirtis įgyvendinant MTEPI veiklas. 10
Pareiškėjo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose. 10

Minimali privaloma surinkti balų suma – 35.KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, užpildykite žemiau esančią formąarba parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

 

Dalintis su kitais