fbpx

Startuoliai ir atžalinės įmonės (mažos arba vidutinės), registruotos ne anksčiau nei prieš 5 metus Vilniaus apskrityje, jau kviečiamos teikti paraiškas, siekiant gauti finansavimą DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktų ir sprendimų kūrimui.

Pateikimo terminas (iki) – 2023 m. rugsėjo 30 d.

Priemonės veiklai įgyvendinti skiriama iki 15 000 000 Eur ir papildomai iki 1 500 000 Eur skirta netinkamam PVM apmokėti.

 

TINKAMAS PAREIŠKĖJAS

 

Pareiškėjas projekto pateikimo metu registruotas Vilniaus apskrityje. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis vertinama, ar pareiškėjas projekto pateikimo metu yra registruotas Vilniaus apskrityje ir nėra persiregistravęs iš kitų Lietuvos regionų į Vilniaus apskritį nuo 2022-07-15. Projektai taip pat turi būti įgyvendinami Vilniaus apskrityje.

 

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

 

Dirbtinis intelektas (toliau – DI) – tai specialus algoritmas, kuriamas konkrečiai užduočiai spręsti ir procesams optimizuoti, kuris analizuoja savo aplinką ir daro savarankiškus sprendimus nustatytam tikslui pasiekti.

Robotinis procesų automatizavimas (toliau – RPA) – programinės įrangos technologija, leidžianti automatizuoti rutininius, pasikartojančius žmonių atliekamus darbus, užduotis, ir imituojanti žmonių veiksmus sąveikaujant su skaitmeninėmis sistemomis ir programine įranga.

Blokų grandinės technologija – tai skaitmeninė ekonominių operacijų duomenų bazė, kurioje saugomi visi vertę turintys duomenys (pinigų likučiai, nuosavybės teisės, tapatybė, vertybiniai popieriai, draudimo įrašai, medicininiai įrašai ir pan.). Duomenų bazė yra decentralizuota ir veikia plačiame
kompiuterių tinkle. Duomenų bazės įrašai saugomi duomenų blokuose, kurie tarpusavyje sujungti į vientisą duomenų blokų grandinę.

Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

Atžalinė įmonė – besikurianti jauna inovacinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), kurios steigėjas arba vienas iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija arba įmonė ir kurios tikslas – komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) arba įmonėje (-ėse) sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.

 

VIENAS KVIETIMAS

 

Numatoma skelbti 1 kvietimą pareiškėjams teikti projektus. Papildomi kvietimai skelbiami, jeigu nepasiekti veiklos rodikliai, t. y. pasirašyta mažiau nei 170 sutarčių.

Pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 1 projektą dėl vieno produkto ar sprendimo kūrimo pasirinkdamas vieną iš šių variantų:

a) Projektas teikiamas į pirmą stadiją;

b) Projektas teikiamas į antrą stadiją;

c) Projektas teikiamas į trečią stadiją;

d) Projektas teikiamas į pirmą ir antrą stadiją kartu (sutartis pasirašoma dėl pirmos ir antros stadijos, tačiau administruojančiai institucijai vidaus procedūrų nustatyta tvarka vertinimo metu nustačius, kad projektas pasižymi didesne įgyvendinimo rizika (įvertinus projekto kritinius taškus, tyrimų plano pagrįstumą ir planuojamų pasiekti rezultatų realistiškumą), tokiam projektui įgyvendinančioji institucija turi nustatyti tarpines projekto įgyvendinimo reikšmes, kurių nepasiekus tolesnės projekto veiklos neįgyvendinamos.

 

FINANSAVIMO DYDIS

 

Didžiausia galima projekto finansavimo suma 102 000 Eur be PVM, mažiausia galima projekto finansavimo suma 10 000 Eur be PVM, finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

Pirmajai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriama iki 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur be PVM.

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: rinkos poreikių analizė, technologinės sprendimo koncepcijos rengimas, maketo testavimas, būsimo produkto ar sprendimo sudedamųjų dalių integracija, siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą.

Šios stadijos rezultatas: įgyvendintas 4 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas, t. y. sukurtas veikiantis pirminis maketas, vadovaujantis Klasifikacijos aprašu. Pateikiami įrodymai, kad buvo sukurtas veikiantis pirminis maketas (projektavimo, analizės ir kiti produkto kūrimo dokumentai (pavyzdžiui, video įrašas, demonstruojantis maketo veikimą), testavimo dokumentacija/ataskaitos, prieiga prie programinio kodo platformos, prieiga prie pačio produkto (jei yra galimybė), funkcijų aprašymai/naudotojo vadovai ir kt.) remiantis Klasifikacijos aprašo 4 etapo rezultatu.
Pareiškėjas privalo įgyvendinti pirmąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

Antrajai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriant iki 66 000 (šešiasdešimt šešių tūkstančių) Eur be PVM.

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: minimaliai gyvybingo produkto sukūrimas: kuriamas konkretus produkto prototipas, jam suteikiama reikiama konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės, jo veikimą patvirtina laboratorinės arba kitos bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje aplinkoje).

Rezultatas: įgyvendintas 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas, t. y. sukurtas sprendimo ar produkto prototipas pagal Klasifikacijos aprašą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas veikiantis sprendimo ar produkto prototipas (projektavimo, analizės ir kiti produkto kūrimo dokumentai (pavyzdžiui, video įrašas, demonstruojantis prototipo veikimą), testavimo dokumentacija/ataskaitos, prieiga prie programinio kodo platformos, prieiga prie pačio produkto (jei yra galimybė), funkcijų aprašymai/naudotojo vadovai ir kt.) remiantis Klasifikacijos aprašo 6 etapo rezultatu.

Pareiškėjas privalo įgyvendinti antrąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

Trečiajai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriant iki 102 000 (šimto dviejų tūkstančių) Eur be PVM.

Šioje stadijoje vykdomos veiklos: galutinis prototipo sukūrimas, produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimas: produktas pristatomas potencialiems vartotojams, produktų ir paslaugų vystymas pirminėje brandos stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą.

Rezultatas: įgyvendintas 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas t. y. sukuriamas rinkoje prieinamas produktas ar sprendimas pagal Klasifikacijos aprašą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas sprendimas ar produktas (projektavimo, analizės ir kiti produkto kūrimo
dokumentai, testavimo dokumentacija/ataskaitos, prieiga prie programinio kodo platformos, prieiga prie pačio produkto (jei yra galimybė), funkcijų aprašymai/naudotojo vadovai, nuorodos į tinklalapius, kita informacija, įrodanti, kad produktas ar sprendimas yra prieinamas vartotojams) remiantis
Klasifikacijos aprašo 9 etapo rezultatu.

Pareiškėjas privalo įgyvendinti trečiąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

Pirmajai ir antrajai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriama iki 86 000 (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai) Eur be PVM.
Šiose stadijoje vykdomos veiklos: rinkos poreikių analizė, technologinės sprendimo koncepcijos rengimas, maketo testavimas, būsimo produkto ar sprendimo sudedamųjų dalių integracija, siekiant patvirtinti jų sisteminį veikimą, minimaliai gyvybingo produkto sukūrimas: kuriamas konkretus produkto prototipas, jam suteikiama reikiama konfigūracija, turinys, išvaizda ar kitos savybės, jo veikimą patvirtina laboratorinės arba kitos bandymo sąlygos (tam tikroje socialinėje aplinkoje).

Rezultatas: įgyvendintas 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapas, t. y. sukurtas sprendimo ar produkto prototipas pagal Klasifikacijos aprašą. Pateikiami dokumentai įrodantys, kad buvo sukurtas veikiantis sprendimo ar produkto prototipas (projektavimo, analizės ir kiti produkto kūrimo dokumentai (pavyzdžiui, video įrašas, demonstruojantis prototipo veikimą), testavimo dokumentacija/ataskaitos, prieiga prie programinio kodo platformos, prieiga prie pačio produkto (jei yra galimybė), funkcijų aprašymai/naudotojo vadovai ir kt.) remiantis Klasifikacijos aprašo 6 etapo rezultatu.

Pareiškėjas privalo įgyvendinti pirmąją ir antrąją stadiją per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

 

FINANSUOJAMOS IŠLAIDOS

 

1. išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
2. tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
3. tiesiogiai su remiama veikla susijusios serverių nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
4. tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

1–4 puntuose nurodytų išlaidų suma negali sudaryti daugiau nei 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų produktui ir (ar) sprendimui sukurti, jei be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimu.

Šių Išlaidų suma negali sudaryti daugiau nei 25 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

6. projekto vykdytojo darbuotojų, kuriančių DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Jeigu darbuotojas ne visą darbo laiką skiria projekto veiklai, tinkama finansuoti pripažįstama tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą projektui įgyvendinti.

Projekto finansuojamos veiklos pareiškėjo rizika gali būti pradedamos vykdyti ne ankščiau kaip nuo projekto pateikimo administruojančiajai institucijai datos.

 

Projektų įgyvendinimo trukmė

 

– Pareiškėjas privalo įgyvendinti pirmąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo;

– Pareiškėjas privalo įgyvendinti antrąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo;

– Pareiškėjas privalo įgyvendinti trečiąją stadiją per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo;

– Pareiškėjas privalo įgyvendinti pirmąją ir antrąją stadiją per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

 

PRIORITETINIAI FINANSAVIMO KRITERIJAI

 

1. Kuriamo produkto ar sprendimo naujumo lygmuo

Vertinama projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto ar sprendimo naujumo lygmuo. Naujumas klasifikuojamas į dvi grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): produktas ar sprendimas naujas rinkos lygmeniu, produktas ar sprendimas naujas pasaulio lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove:

  • Produktas ar sprendimas bus naujas rinkos lygiu – 18 balų;
  • Produktas ar sprendimas bus naujas pasaulyje – 30 balų.

 

2. Pareiškėjo pasirinkta projekto stadija

Vertinama į kurią stadiją arba stadijas pareiškėjas pretenduoja:

  • Teikiant paraišką į antrą stadiją skiriama 15 balų;
  • Teikiant paraišką į trečią stadiją skiriami 25 balai;
  • Teikiant paraišką į pirma ir antrą stadiją skiriami 25 balai.

 

3. Pareiškėjo komanda turi patirties įgyvendinant MTEPI projektus

Vertinama ar pareiškėjo komanda dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant finansavimą gavusius tarptautinius ir (arba) nacionalinius MTEPI projektus:

  • Pareiškėjas arba pareiškėjo darbuotojas dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent vieną finansavimą gavusį nacionalinį MTEPI projektą – 15 balų;
  • Pareiškėjas arba pareiškėjo darbuotojas dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant bent vieną finansavimą gavusį tarptautinį MTEPI projektą – 20 balų.
  • Pareiškėjas arba pareiškėjo darbuotojas dalyvavo (dalyvauja) įgyvendinant finansavimą gavusius tarptautinį ir nacionalinį MTEPI projektus – 25 balai.

 

4. Deklaruotos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai skirtos lėšos.

Pareiškėjas, kuris yra deklaravę MTEP veiklai skirtas lėšas Valstybės duomenų agentūrai – 5 balai.

5. Prie projekto prisidedama įmonės

Įmonė savo lėšomis prisideda prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

15 balų suteikiami pirmiesiems 20 procentų projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 12 balų – kitiems 20 procentų projektų ir t. t. 3 balai suteikiami paskutiniams 20 procentų projektų.

Maksimali galima balų suma: 100. Minimali privaloma surinkti balų suma – 40.

Jeigu Jus sudomino ši finansavimo galimybė, pateikite savo kontaktinius duomenis, arba parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt ir mes susisieksime su Jumis dėl Jūsų įmonės galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais