Lapkričio mėnesį planuojama kviesti startuolius ir atžalines įmones teikti paraiškas, siekiant gauti finansavimą DI, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktų ir sprendimų kūrimui.

Finansuojamos trys produkto/sprendimo stadijos:

 1. Preliminariai minimaliai gyvybingo produkto stadija (angl. pre minimum viable product, toliau – pirma stadija) – sukuriamas skaitmeninio produkto ar sprendimo prototipas, kuriam būdingas tik esminis funkcionalumas, be galutinių dizaino elementų.
 2. Minimaliai gyvybingo produkto stadija (angl. minimum viable product, toliau – antra stadija) – sukuriama produkto arba sprendimo versija, turinti ne tik esminį funkcionalumą, bet ir galutinius dizaino elementus, reikalingus numatytam tikslui pasiekti su mažiausiomis įmanomomis investicijomis ir resursais, siekiant testuoti ir išbandyti produktą ar sprendimą. Šioje stadijoje testuojamas produkto (sprendimo) techninis efektyvumas ir jo tinkamumas rinkai, išskirtinumas tarp konkurentų, galima paklausa ir galimybės monetizuotis.
 3. Dalinė produkto tinkamumo rinkai stadija (angl. product-market fit, toliau – trečia stadija) – produkto ar sprendimo tobulinimas jo funkcijų išplėtimas ir individualus pritaikymas klientams.

Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

 

PAREIŠKĖJAS

Pirmajai stadijai – labai maža, maža įmonė (startuolis ir atžalinė įmonė), kuri iki projekto įgyvendinimo plano (toliau – PĮP) pateikimo metu veikia ne ilgiau nei 5 metus Vilniaus regione ir kuri ketina kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų sprendimus.

Antrajai stadijai –  labai maža, maža įmonė (startuolis ir atžalinė įmonė), veikianti Vilniaus regione ne trumpiau kaip 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei 5 metus PĮP pateikimo metu.

Startuolis – didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turinti labai maža ar maža įmonė, Juridinių asmenų registre registruota ne ilgiau kaip 5 metus.

Atžalinė įmonė – besikurianti jauna inovacinė įmonė (pumpurinė įmonė, startuolis), kurios steigėjas arba vienas iš steigėjų yra mokslo ir studijų institucija arba įmonė ir kurios tikslas – komercinti mokslo ir studijų institucijoje (-ose) arba įmonėje (-ėse) sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.

 

DU KVIETIMAI

Numatoma skelbti 2 kvietimus pareiškėjams teikti projekto įgyvendinimo planą (PĮP):

 • Pirmas kvietimas skelbiamas teikti PĮP tik pirmai stadijai (pasirašoma ne daugiau nei 100 sutarčių);
 • Antras kvietimas skelbiamas po 7 mėn. nuo pirmo kvietimo pabaigos teikti PĮP tik antrai ir trečiai stadijai.

Vienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 3 PĮP vieno kvietimo metu.

 

FINANSAVIMO DYDIS

Didžiausia galima projekto finansavimo suma 102 000 Eur, mažiausia galima projekto finansavimo suma 10 000 Eur, finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų:

 • Pirmai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriama iki 20 tūkst. Eur iki 100 % finansavimo intensyvumu.
 • Antrai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriant iki 66 tūkst. Eur iki 100 % finansavimo intensyvumu.
 • Trečiai stadijai – de minimis pagalba, projektų konkurso būdu skiriant iki 102 tūkst. Eur iki 100 % finansavimo intensyvumu.

 

FINANSUOJAMOS IŠLAIDOS

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:

 • išlaidos programinei įrangai: tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
 • tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos licencijų ir (ar) patentų įsigijimo išlaidos;
 • tiesiogiai su remiama veikla susijusios programinės įrangos nuomos išlaidomis.

Paslaugos ir darbo užmokestis susiję su:

 • produktų ir paslaugų vystymu pirminėje brandos stadijoje prieš pritraukiant investicinį kapitalą;
  rinkos poreikių analize;
 • technologinės sprendimo koncepcijos rengimu;
 • minimaliai gyvybingo produkto sukūrimu;
 • produkto tinkamumo rinkai stadijos pasiekimu.

 

PRIORITETINIAI FINANSAVIMO KRITERIJAI

Taikomas tik pirmam kvietimui

1. Pabaigti pre-akceleratoriaus kursai.

Vertinama ar pareiškėjas PĮP pateikimo metu yra pabaigęs prie-akceleratoriaus kursus. Pateikiamas kursų baigimą patvirtinantis dokumentas.
Taip, turi – 20 balų;
Ne, neturi – 0 balų.

Šis kriterijus taikomas teikiant paraišką į pirmą stadiją.

Taikomas pirmam ir antram kvietimams

2. Vertinamas pateiktas  rinkos  potencialas

• Realaus potencialo nėra, taip pat nėra akivaizdžių požymių, jog toks potencialas susiformuos – 4 balai;
• Potencialas sąlyginai nedidelis, bet yra požymių, kad potencialas artimoje ateityje augs – 8 balai;
• Rinkos potencialas vidutinis, yra tikimybė, jog augs – 12 balų;
• Rinkos potencialas pakankamai didelis – 16 balų;
• Rinkos potencialas itin didelis, yra reali paklausa, o konkurencija maža – 20 balų.

3. Vertinamas pateiktas sprendimo ar produkto verslo modelis ir pajamų generavimo modelis

• Verslo modelis neaiškus, o pasirinktas pajamų generavimo modelis nepagrįstas – 4 balai;
• Verslo modelis ir pajamų generavimo modelis yra aiškiai įvardinti, tačiau trūksta pagrindimo jų realumui – 8 balai;
• Verslo modelis konkretus ir aiškus, pajamų generavimo modelis logiškai pagrįstas bent antriniais duomenimis – 12 balų;
• Verslo modelis kol kas dar neturi konkurencinio pranašumo, bet pajamų generavimo modelis jau patvirtintas rinkos sąlygomis – 16 balų;
• Verslo modelis turi konkurencinį pranašumą, o pajamų generavimo modelis patvirtintas rinkos sąlygomis – 20 balų.

4. Kuriamo produkto ar sprendimo inovacijos (reikšmingumo) lygis

• Realios inovacijos nėra – 4 balai;
• Inovacija bus (yra) nauja ją sukūrusiam subjektui – 8 balai;
• Inovacija bus (yra) nauja ją sukūrusiam subjektui ir bent iš dalies nauja rinkoje – 12 balų;
• Inovacija bus (yra) nauja Lietuvos rinkoje – 16 balų;
• Inovacija bus (yra) nauja pasaulyje – 20 balų.

5. Pareiškėjas turi tinkamas kompetencijas įgyvendinti projektą

• Komanda silpna, trūksta būtinų kompetencijų, nėra aiškaus plano, kaip jas įgis – 4 balai;
• Komandai silpna, trūksta būtinų kompetencijų, bet yra planas, kaip jas įgis – 8 balai;
• Komanda turi pakankamai kompetencijų, bet sėkmingam verslo plėtojimui būtina pagalba – 12 balų;
• Komanda stipri ir pajėgi plėtoti verslą savarankiškai, išorinė pagalba gali būti reikalinga tik kai kuriais atvejais – 16 balų;
• Komanda labai stipri ir visiškai pajėgi plėtoti verslą savarankiškai – 20 balų.

Taikomas tik antram kvietimui

6. Įmonė savo lėšomis prisideda prie projekto (procentai nuo projekto vertės):

• Iki 1 % nuo projekto vertės – 1 balas
• Nuo 1,01% iki 5% – 2 balai
• Nuo 5.01% iki 10% – 3 balai
• Nuo 10,01% iki 15% – 4 balai
• Virš 15,01% – 5 balai

Šis kriterijus taikomas teikiant paraišką į antrą ir trečią stadiją.

Minimali privaloma surinkti balų suma pirmam kvietimui – 30
Minimali privaloma surinkti balų suma antram kvietimui – 40
Maksimali galima balų suma: 100

Kartu su PĮP administruojančiajai institucijai turi būti pateikti dokumentai

1.”Vienos įmonės” deklaracija pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013;
2.”Dokumentai ir informacija, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą ( (pvz., sudarytų sutarčių kopijos, komerciniai pasiūlymai), taip pat pateikiamos nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje); jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams;
3.”Dokumentai, pagrindžiantys darbo užmokesčio išlaidų pagrįstumą (veiklų sąrašą, kuriame būtų nurodytos projektą vykdančių asmenų darbo valandos projekte, valandinis įkainis, jo pagrindimas);
4.”Įrodymai dėl stabilių ir pakankamų finansų išteklių ir galimybės užtikrinti veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, padengti netinkamas, tačiau šiam projektui būtinas įgyvendinti išlaidas ir tinkamas finansuoti išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas bei prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis. Nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai (pvz., banko paskola, nuosavos lėšos, savininko/steigėjo piniginiai įnašai ir kt.) turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs projekto įgyvendinimo plano pateikimo metu.
5.”Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis.
6. Dokumentas, kuriame pateikiama (-as): a) rinkos potencialas kuriamo produkto ar sprendimo atžvilgiu, b) sprendimo ar produkto verslo modelis ir pajamų generavimo modelis, c) pagrindimas inovacijos lygio kuriamo sprendimo ar produkto atžvilgiu, c) įmonės komandos kompetencijų aprašymas.
7. Pateikiami dokumentai, priklausomai nuo stadijos, į kurią pretenduoja pareiškėjas:
7.1. Pretenduojant į pirmą paramos stadiją: parengta ataskaita, kurioje pateikiama RPA, DI ar blokų grandinės technologijos sprendimo apibūdinimas, pateikiama vizija (tikslų apibrėžimas, strategija).
7.2. Pretenduojant į antrą paramos stadiją: pristatomas RPA, DI ar blokų grandinės technologijos sprendimas ar produkto prototipas, pateikiama RPA, DI ar blokų grandinės technologijos sprendimo prototipo aprašymas, kuriam būdingas tik esminis funkcionalumas, be galutinių dizaino elementų.
7.3. Pretenduojant į trečią paramos stadiją:
a) pristatomas RPA, DI ar blokų grandinės technologijos sprendimas ar produktas, kuriam būdingas ne tik esminis funkcionalumas, bet ir galutinis dizainas.
b) parengtas verslo planas: RPA, DI ar blokų grandinės technologijos sprendimo vizija, atlikta rinkos analizė, SSGG analizė (silpnybės, stiprybės, galimybės, grėsmės), įėjimo į rinką strategija.

Jeigu Jus sudomino ši finansavimo galimybė, pateikite savo kontaktinius duomenis, arba parašykite el. paštu probaltic@probaltic.lt ir mes susisieksime su Jumis dėl Jūsų įmonės galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais