fbpx

Jau paskelbtas kvietimas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, teikti paraiškas gauti finansavimą Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistemų (toliau – AVS) diegimui, atitinkant tarptautinius standartus.

Pateikimo terminas (iki)  – 2023 m. spalio 12 d. 17:00

Tinkamos finansuoti veiklos

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 000,00 eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 eurų.

Pareiškėjas gali pateikti vieną projektą finansuoti vieną, dvi, arba visas tris remiamas veiklas:

 • AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 eurų;
 • gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000,00 eurų;
 • ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, iki 30 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams;
 • ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 33 000,00 eurų.
 • Finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

 

 • Standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimo, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą pareiškėjo poreikiams, išlaidos. Rinkoje esanti standartinė programinė įranga – programinė įranga, kuri turi apibrėžtą funkcionalumą, galinti veikti neatliekant papildomų programavimo darbų, turi pavadinimą bei licencijavimo taisykles (programinė įranga turi būti licencijuojama) ir buvo anksčiau parduota rinkoje. Standartinė programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimu. Standartinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų išlaidos (AVS sertifikavimo (akreditavimo) išlaidos) ir arba ekologinio ženklinimo išlaidos (produkcijos ženklinimo išlaidos, įskaitant ženklinimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; ženklinamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui ženklinti, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos; ženklinimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio ženklinimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima ženklinimo paslaugos pirkimo išlaidos). Sertifikato ar ekologinio ženklinimo pratęsimo ar atnaujinimo (persertifikavimo) išlaidos yra netinkamos finansuoti.
 • Išorinių konsultacinių paslaugų įmonių AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimo ir (arba) ekologinio ženklinimo klausimais išlaidos.

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000,00 eurų per bet kurį 3 finansinių metų laikotarpį.

Tinkamas pareiškėjas

 

Pareiškėjas yra pramonės labai maža, maža ir vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius vienus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų.

Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus  C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą). Pramones įmone laikoma įmonė, kurios pajamos iš pramonės įmonės veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Veiklos tinkamumo kriterijai

 

Gaminiams sukurti ir (arba) atnaujinti skirti projektai, parengti taikant ekologinio projektavimo principus.

Šis kriterijus taikomas tik veiklai „ekologinis projektavimas“.

Vertinama, ar projekto metu yra planuojama taikyti ekologinį projektavimą, siekiant sukurti naują gaminį ir (arba) reikšmingai atnaujinti esamą gaminį, paliekant jo įprastines funkcijas arba jas pagerinant. Projektuojant gaminį turi būti užtikrinama bent viena sąlyga:

 • žaliavų, turinčių kenksmingų medžiagų, pakeitimas ar atsisakymas: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimas mažiau kenksmingomis arba pakartotinai panaudojamomis medžiagomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų;
 • gaminio pakeitimas (taikant ekologinio projektavimo principus): gaminio savybių modifikavimas, paliekant jo įprastines funkcijas, siekiant sumažinti gaminio neigiamą poveikį aplinkai jo viso būvio ciklo metu;
 • atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas gamybiniuose procesuose;
 • naujojo gaminio gamyba iš antrinių žaliavų.

Jeigu projekto metu ekologinio projektavimo taikymas yra planuojamas siekiant atnaujinti gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias anksčiau minėtas ekologinio projektavimo sąlygas, tuo atveju jis turi tenkinti papildomai dar bent vieną savybę.

Antrinės žaliavos – tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir perdirbti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos.

Papildomos medžiagos – tai gaminiui tam tikras savybes suteikiančios ir technologiniame procese naudojamos medžiagos.

Projekte numatoma atlikti I tipo produktų ekologinį ženklinimą.

Šis kriterijus taikomas veiklai „ekologinis ženklinimas“.

Vertinama, ar projekte yra numatyta atlikti MVĮ produktų (gaminių ir (ar) paslaugų) I tipo ekologinį ženklinimą pagal reikalavimus, nustatytus standarte LST EN ISO 14024:2018 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ 9pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichishes Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba  kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) yra nustačiusi, kad I tipo ekologiniu ženklu ženklinami produktai, atitinkantys iš anksto nustatytus aplinkosaugos kriterijus apibrėžtoje gaminių kategorijoje ir kuriuos patikrino nepriklausoma trečioji šalis. I tipo  ekologinis ženklinimas paremtas daugelio aplinkosauginių kriterijų įvertinimu per visą  produktų (gaminių ir (ar) paslaugų) gyvavimo ciklą.

Sąvokos

 

Aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistema – tarptautiniu lygmeniu pripažinta elementų, jų sąveikos ryšių ir praktikoje patikrintų aplinkosaugos metodų sistema, kuria siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant (ISO 14000 (standartai ISO14001, ISO 14004) ir (arba) EMAS), tuo padedant įmonėms identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas. Aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistema (toliau – AVS) laikoma pripažinta tarptautiniu lygiu, jei yra sertifikuojama arba akredituojama.

Ekologinis projektavimas – gaminio savybių pakeitimas, paliekant jo įprastines funkcijas, kai yra tenkinama viena iš šių savybių (ekologinio projektavimo principai): gaminiui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; gaminys sunaudoja mažiau energijos; gaminiui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų žaliavų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; gaminį galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui. Jeigu planuojama gaminti atnaujintą gaminį, kuris jau atitinka vieną ar kelias anksčiau minėtas gaminio savybes, jis papildomai turi tenkinti dar bent vieną anksčiau minėtą savybę. Kuriant naują gaminį, jis turi būti suprojektuotas iš panaudotų gaminių.

Ekologinis ženklinimas – produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.

Ekologinio ženklinimo išlaidos – produktų sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio vežimo išlaidos, būtinos gaminiui ženklinti, jeigu to neapima konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima konsultacijų ekologinio ženklinimo klausimais paslaugos pirkimo išlaidos.

Gaminio projektas – eskizas, maketas daikto, kurį ketinama gaminti. Gaminio projektas turi būti sukurtas ir (ar) atnaujintas naudojant ekologinį projektavimą.

Gaminys – materialus, apčiuopiamas dalykas, tai, kas gauta po gamybos proceso iš sukurto gaminio projekto.

Gamybos technologijų auditas  gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.

Panaudotas gaminys – tai gaminys, kuris yra praradęs savo funkcines savybes ir yra priskirtinas tam tikrai atliekų rūšiai pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Papildomos medžiagos – tai gaminiui tam tikras savybes suteikiančios ir technologiniame procese naudojamos medžiagos.

Produktas – paslauga arba gaminys.

Prioritetiniai kriterijai

 

 1. Projekto efektyvumas (iki 60 balų iš 100). Vertinamas pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines ekologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines ekologines inovacijas ir prašomos  finansavimo sumos santykis bus didesnis. Skaičiuojant nuosavą įnašą susigrąžintinas pridėtinės vertės mokestis nėra įskaičiuojamas.

Formulė: Y = X1/ X2*100, kurioje:

X1 – pareiškėjo nuosavo įnašo  į netechnologines ekologines inovacijas suma Eur;

X2 – pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

Y – santykis tarp pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines ekologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos procentais.

Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

 1. Pareiškėjo diegiamų netechnologinių ekologinių inovacijų skaičius (iki 40 balų iš 100).

 

Vertinama, kiek netechnologinių ekologinių inovatyvių sprendimų (susijusių su aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemų, gamybos technologinių auditų diegimu, ekologinio projektavimo, ekologinio ženklinimo veiklomis) pareiškėjas įdiegs projekto įgyvendinimo metu.

Projektai bus surikiuojami nuo daugiausiai sprendimų iki mažiausiai sprendimų įdiegusių projektų. Daugiau balų bus suteikiama projektams, kurie įdiegs didesnį netechnologinių ekologinių inovatyvių  sprendimų skaičių.

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, parašykite mantas@probaltic.lt

 

Dalintis su kitais