fbpx

UAB “ProBaltic Consulting” pagal sutartį su LR Ūkio ministerija 2018 m. parengė metodologiją bei atliko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) prioritetų skirtų 2014-2020 finansinei perspektyvai (>700 mln. eurų) įgyvendinimo tarpinį vertinimą, į procesą įtraukiant virš 130 atrinktų lyderiaujančių Lietuvos ekspertų atstovaujančių skirtingus ūkio sektorius, mokslines kryptis, bei susijusias valstybės institucijas (Paveikslas 1).

Paveikslas 1 Sumanios specializazijos prioritetų žemėlapis

Šaltinis: sudaryta ProBaltic Consulting

Atsižvelgiant į Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetų korekcijos (ekspertinė peržiūros) poreikį, siekiant suinteresuotoms institucijoms rekomenduoti konkrečius pakeitimus, išlaikant metodologinį vientisumą ir tęstinumą (Paveikslas 2). Šis vertinimas apėmė pirmąjį iš trijų Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo tarpinio vertinimo žingsnių, kuris susideda iš 1) Sumanios specializacijos peržiūros proceso (entrepreneriška paieška) rezultatų ir rekomendacijų, 2) LR Ūkio ministerijos ir MOSTA vykdomos Sumanios specializacijos stebėsenos (Pažangos ataskaitos), ir 3) užsienio ekspertų įžvalgų apie Lietuvos Sumanios specializacijos atitikimą pasaulinėms tendencijoms ir jų rekomendacijų. Atliktas vertinimas papildė, tačiau nepakeitė pirmosios ir antrosios Sumanios specializacijos programos pažangos vertinimo ataskaitų, ypač atspindėdamas, subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant atskiras priemones, ekspertines nuomones.

Paveikslas 2 Sumanios specializacijos procesas

Šaltinis: sudaryta ProBaltic Consulting

Šis vertinimo procesas, taip vadinama entrepreneriška paieška (EDP) ​​yra įtraukus ir interaktyvus procesas „iš apačios į viršų”, kuriame dalyviai iš skirtingos aplinkos (politikos, verslo, akademinės bendruomenės ir kt.) atranda ir pateikia ekspertines žinias apie galimas naujas veiklas, nustatydamos potencialias galimybes, kurios atsiranda per šią sąveiką, o politikos formuotojai vertina rezultatus ir ieško būdų kaip palengvinti šio potencialo realizavimą. [1] Iš viso, įvyko virš 40 metodologiškai apibrėžtų ekspertinių susitikimų moderuojamų 6-ių pagrindinių Krypčių ekspertų  (Paveikslas 3).

Paveikslas 3 Sumanios specializacijos prioritetų peržiūros entrepreneriškos paieškos etapai

Šaltinis: sudaryta ProBaltic Consulting Įgyvendinant EDP, jau išskirtų Sumanios specializacijos programos prioritetų ir technologijų aktualumo vertinimas buvo atliekamas vertinant išorinius ir vidinius pokyčius, atliekant SSGG analizę, reitinguojant esamus ir siūlomus prioritetus/technologijas pagal pajėgumo ir tikėtino ar numanomo poveikio kriterijus (Paveikslas 4).

Paveikslas 4 Pajėgumo įgyvendinti prioritetą analizės/įverčio kriterijai

Šaltinis: sudaryta ProBaltic Consulting

Prioritetų ir technologijų aktualumas šiame peržiūros procese buvo suprantamas kaip atliepimas pagrindinėms pasaulinėms ir Europos tendencijoms ir iššūkiams, ypač rinkos ar technologijų srityje, dėl kurių išauga produkto ar paslaugos paklausa, ir kuria gali sėkmingai pasinaudoti prioriteto srityje veikiančios Lietuvos organizacijos pasitelkdamos savo pajėgumus (konkurencinį pranašumą), tokiu būdu prisidedant prie suminių Sumanios specializacijos tikslų pasiekimo.  

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos

Atsižvelgdami į įvykusių Krypčių ir Tematinių susitikimų rezultatus, visi ekspertai sutaria dėl egzistuojančio per daug smulkmeniško Sumanios specializacijos programos reglamentavimo, kuris riboja efektyvų įgyvendinimo procesą ir galimą poveikį, ypač taikant „tematinio specifiškumo“ kriterijų projektų atrankos procese. Sumanios specializacijos programos dokumentuose teisingiau būtų formuluoti spręstinus uždavinius, bet ne įvardinti konkrečią technologiją. Ji turėtų būti pareiškėjo deklaruojama ir vertinama atrenkant finansuotinas paraiškas. Uždavinio sprendimo galimybių technologinė įvairovė, inovacijų dinamika ir integralių sprendinių galimybės iš anksto, dokumentuose įvardinant technologijas varžo inovacijas ir racionalią paraiškų konkurenciją (Paveikslas 5).

Paveikslas 5 Sumanios specializacijos programos apribojimai

Šaltinis: sudaryta ProBaltic Consulting

Pasiūlymų dėl prioritetų integracijos siekis neturėtų būti savitikslis. Judėjimas turi vykti abiejomis kryptimis, taikant sisteminį požiūrį ir įžvelgiant ypatybes.

Turėdami kryptis, vadovaudamiesi realiai jau dabar kryptyse esančiomis formuluotėmis kam skiriamas pagrindinis dėmesys, belieka priemonėse atsisakyti smulkmeniškų technologijų aprašo, bet pareiškėjus kviesti konkuruojant siekti finansavimo veiklai, sprendiniui pagal iššūkio problemoje (angl. – Specific Challenge), aprėpties (angl. – Scope) ir numatomo poveikio (angl. – Expected Impact) formuluotes.

Šiuo tikslu, remiantis Krypčių ir Tematinių susitikimų rezultatais buvo siūloma Veiksmų planuose suformuluoti Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių ir prioritetų transformacijas, užtikrinančias finansavimo fokusavimą perspektyviausiomis kryptimis, turinčiomis verslo ir mokslo potencialą Lietuvoje, atliekant šiuos veiksmus:

  • prioritetų stambinimas siekiant sutelkti pajėgas tomis ankstesnių prioritetų kryptimis, kuriomis yra didžiausias potencialas ir įdirbis pirmajame finansavimo etape;
  • neperspektyvių technologijų atsisakymas ir ankstesnių prioritetų tikslinimas;
  • atitikties prioritetui gilinimas fragmentuotus technologinių specifiškumų kriterijus keičiant tematikos, aprėpties ir poveikio visumos vertinimu.

Buvo siūloma Kryptis transformuoti į Prioritetus, patikslinti iššūkius, apibrėžti tematikas (ankstesni prioritetai), aprėptį (transformuojant ankstesnius technologijų aprašus) bei įvardinti su tematika susijusį pamatuojamą poveikį). Siūloma tokia seka – atnaujintas iššūkis – tematika su jos aprėptimis – poveikis, kuris identifikuoja kaip realiai atliepiama į iššūkį sukuriant konkrečius modelius/ sprendimus/ technologijas tematinėje srityje, kurie sukuria ekonominį ir socialinį poveikį. Galutiniai atnaujinti prioritetų aprašymai pateikti Užsakovui LR Ūkio ministerijai.

2019 m., remiantis ProBaltic Consulting metodologinio palaikymo pagrindu atlikto Verslininkystės galimybių paieškos proceso (angl. „entrepreneurial development process“) ekspertų rekomendacijomis, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru atliktos 2014–2020 m. Sumaniosios specializacijos programos ir šios programos veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  iniciatyva suburtos nepriklausomos ekspertų darbo grupės išvadomis, Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupei, kuri yra patariamasis sumaniosios specializacijos koordinavimo organas, buvo pasiūlyta toliau konsoliduoti MTEPI prioritetus. Ši rekomendacija buvo pateikta ir Europos Komisijos parengtoje Šalies ataskaitoje „Lietuva 2019“, kurioje teigiama, kad „Viešosios investicijos daugiausia sukoncentruotos į sumanios specializacijos strategiją, o ji yra gana plati ir apima daugumą ekonomikos sektorių, iš dalies dėl to ribotas finansavimas išdalijamas mažomis porcijomis“. 2020 m. birželio 11 d. vykusiame Koordinavimo grupės posėdyje nutarta koncentruoti išteklius 2014–2020 m. MTEPI prioritetuose tuose, kurie kuria didžiausią pridėtinę vertę ir turi didžiausią potencialą. Įvertinus esamus ir potencialius šalies ūkio konkurencinius pranašumus buvo nustatyti 3 MTEPI prioritetai: „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“, „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ bei „Informacinės ir ryšių technologijos“ integruojant į juos kitų 2014–2020 m. Sumanios specializacijos prioritetų rezultatyviausias tematikas (šis sprendimas įtvirtintas 2020 m. birželio 11 d. Koordinavimo grupės posėdžio protokole Nr. TIS-2).

[1] Daugiau informacijos apie EDP galima rasti S3 platfomoje: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp

Dalintis su kitais