fbpx

Neužilgo bus paskelbtas kvietimas finansavimui gauti investuojant į naujų aukštos pridėtinės vertės gaminių, paslaugų, procesų kūrimo veiklas, intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regione).

Projektams įgyvendinti skiriama iki 20 000 000,00 eurų.

Veiklų įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Tinkami pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ. Pareiškėjas turi atitikti pažengusio inovatoriaus apibrėžimą.

Pažengęs inovatorius – pareiškėjas, paraiškos pateikimo dieną vykdantis veiklą ne trumpiau kaip 1 metus, jo veiklos pajamos per 3 paskutinius finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) arba nuo įmonės registravimo dienos (jei veikia trumpiau nei 3 metus) iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 75 000,00 eurų, o išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sumuojamos 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP) arba nuo įmonės registravimo dienos, (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus).

Projekto partneriai – MVĮ, kai pareiškėjas didelė įmonė; mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), MVĮ ar didelė įmonė, jei pareiškėjas MVĮ.


Finansavimas

Maks. finansavimas  – 1200 000,00 eurų.
Min. finansavimas     – 210 000,00 eurų.


Moksliniams tyrimams intensyvumas

 • Didelėms įmonėms – 50 proc.
 • Vidutinėms – 60 proc.
 • Mažoms – 70 proc.


Eksperimentinei plėtrai intensyvumas

 • Didelėms įmonėms – 25 proc.
 • Vidutinėms – 35 proc.
 • Mažoms – 45 proc.


15 proc. padidinama į partnerius įtraukiant MSI ar MVĮ.

Tinkamos išlaidos

 • Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis
 • Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
 • MTEP paslaugų ir konsultavimo įsigijimas (iki 50 proc. biudžeto)
 • Sąnaudos medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla
 • MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos (iki 50 proc. biudžeto)
 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos
 • Tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos (ne daugiau nei 10 proc. išlaidų).


Taip pat finansuojama iki 85 proc. išlaidų, iki 30 000,00 eurų (de minimis pagalba) patentavimuiiki 80 000,00 eurų (de minimis pagalba) projekto metu sukurto produkto parengimui rinkai.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus


Jeigu Jus sudomino ši galimybė, užpildykite žemiau esančią formąarba parašykite mums el. paštu probaltic@probaltic.lt ir 
mes su Jumis susisieksime dėl Jūsų finansavimo galimybių įvertinimo.

 

Dalintis su kitais