Sveiki,

Pramonės įmonės jau kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti investicijoms į energijos audite nurodytas energinio efektyvumo priemones skirtas naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų diegimui gamybos procesuose.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023-03-30.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 35 000 000,00 Eur ES fondų investicijų lėšų. Iki 20 000 000,00 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projektams įgyvendinti Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir iki 15 000 000,00 Eur skiriama iš Sanglaudos fondo lėšų projektams įgyvendinti Sostinės regione.

FINANSUOJAMA SUMA

Iki 900 tūkst. eurų.

Sostinės regionas

  • 50 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
  • 40 proc. vidutinėms įmonėms
  • 30 proc. didelėms įmonėms

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

  • 65 proc. labai mažoms, mažoms įmonėms
  • 55 proc. vidutinėms įmonėms
  • 45 proc. didelėms įmonėms

 

PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje ir yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Pareiškėjo įmonė turi vykdyti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“  arba C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

„Išskyrus įmones vykdančias šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“ ir C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą.“

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Naujausios ir aplinkai palankios įrangos ir technologinių sprendimų diegimas gamybos procesuose tikslingai, t. y. tik tuo atveju, kai tokių investicijų poreikis bus įvardytas energijos vartojimo audito ataskaitoje.

Investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu nėra tinkamos finansuoti.

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARENGTUMUI

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su projekto paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo, rekomenduojamas priemones.

Projektu siekiama bent 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu.

PRIORITETINIAI PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI

a) Projektu siekiama daugiau kaip 30 proc. sumažinti tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitoje nurodytu bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu.

Vertinamas projekte tiesiogiai ir netiesiogiai išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, palyginti su bendru įmonės (pareiškėjo) išmetamu kiekiu, nurodytu Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo.

Formulė: Y = (X1/ X2 )*100, kurioje:

X1 – pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

X2 – pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomas bendras įmonės (pareiškėjo) išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir pareiškėjo pateiktoje audito ataskaitoje nurodomo bendro įmonės (pareiškėjo) išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio procentais.

 Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

 b) Projekto efektyvumas

Vertinamas santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, nurodyto Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo, ir prašomos finansavimo sumos.

Formulė: Y = X1/ X2, kurioje:

X1 pareiškėjo planuojamas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis t/metus;

X2pareiškėjo prašoma finansavimo suma Eur;

Y – santykis tarp pareiškėjo planuojamo sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir prašomos finansavimo sumos.

 Daugiau balų skiriama projektams, kurių nurodytas santykis Y yra didesnis.

 c) Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios metinis sutaupytos pirminės energijos kiekis yra didesnis.

Vertinamas projekte pareiškėjo planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos kiekis, remiantis Energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito, atlikto vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika, duomenimis.

Kuo pramonės įmonės planuojamas sutaupyti metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis yra didesnis, tuo aukštesnis balas suteikiamas projektui.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

  • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
  • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
  • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant ‚žaliuosius‘ pirkimus

Jeigu Jus sudomino ši finansavimo galimybė, pateikite savo kontaktinius duomenis, ir mes susisieksime su Jumis dėl Jūsų įmonės galimybių įvertinimo.

Dalintis su kitais