Aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimas ir/arba diegimas

 

Neužilgo paskelbs kvietimą teikti paraiškas finansuoti mažų ar vidutinių įmonių aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimo ir (ar) diegimo projektus:

 • aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, kūrimą arba esminį patobulinimą;
 • aplinkai palankių produktų kūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekte arba rinkoje (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą);
 • aplinkai palankių produktų įdiegimą SVV subjekte arba rinkoje.

Projektų veiklos turi būti pabaigtos vykdyti iki 2023 m. spalio 1 d.

Aplinkai palankus produktas arba technologija – produktas arba technologija, skirti tausoti gamtos išteklius, skatinti beatliekę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo arba kurių neigiamas poveikis aplinkai yra mažesnis nei alternatyvių produktų ar technologijų (kuriems pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis arba kurių taikymas padeda sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį; kurie sunaudoja mažiau energijos arba kurių taikymas padeda sunaudoti mažiau energijos; kuriems pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padeda sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padeda iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo; kuriuos galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba kurių taikymas padeda perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui).

 

PAREIŠKĖJAI

Ne pramonės srityje veiklą vykdančios labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės.

 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Vienam projektui įgyvendinti skiriama iki 50 000 Eur EGADP lėšų ir iki 10 500 Eur VB lėšų PVM kompensuoti.
 
 
 
1. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas:
 
• projekto vykdymo išlaidos prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui) įsigyti;
• naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų įsigijimo (įskaitant jų gabenimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, įdiegimo, parengimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, įdiegimas, paruošimas naudoti, išbandymas ir susijusios išlaidos), išlaidos.
 
 
Įranga ir įrenginiais laikomas kilnojamasis materialusis turtas, naudojamas veiklai vykdyti, toks kaip kilnojami ar stacionarūs daiktai, darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar prietaisų komplektas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
a). naudojant pagal paskirtį, jo naudingo tarnavimo laikas, įskaitant priežiūros ir techninės priežiūros laiką, yra ilgesnis nei vieni metai, išskyrus trumpalaikį turtą;
b). naudojamas jis išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą;
c). jį sugadinus, pametus kai kurias dalis ar joms susidėvėjus, jį tikslingiau taisyti, nei keisti visiškai nauju;
d). jis nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą.
 
 
 
2. Projekto vykdymas (paslaugos ir darbo užmokestis)
 
• projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams įsigyti;
• projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos.
 

3. Informavimas apie projektą
 
projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos
 
 
4. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą
 
• 7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma.

Projektams įgyvendinti skiriama iki 5 000 000 Eur EGADP lėšų ir iki 1 050 000 Eur VB lėšų pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) kompensuoti.

Pagal priemonę teikiama de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas
 

PRIORITETINIAI VERTINIMO KRITERIJAI


1. Projektu vykdoma poveiklė

Projektu vykdomos poveiklės vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

– projektu vykdoma poveiklė (aplinkai palankių produktų įdiegimas SVV subjekte arba rinkoje) – skiriami 5 balai,
– projektu vykdoma poveiklė (aplinkai palankių produktų prototipų kūrimas arba esminis patobulinimas) – skiriama 15 balų;
– projektu vykdoma poveiklė (aplinkai palankių produktų kūrimas arba esminis patobulinimas ir įdiegimas SVV subjekte arba rinkoje) – skiriama 30 balų.

2. Produkto naujumo lygis:

Naujumas klasifikuojamas į tris grupes, kaip nurodyta Oslo vadove:

– produktas naujas įmonės lygiu – skiriama 10 balų,
– produktas naujas rinkos lygiu – skiriama 15 balų,
produktas naujas pasaulio lygiu – skiriama 20 balų.

3. Privačių investicijų dalis

Privačių investicijų dalies vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

– jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 10 iki 19,99 proc. bendros projekto vertės – skiriama 10 balų,
– jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 20 iki 29,99 proc. bendros projekto vertės – skiriama 15 balų,
– jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo 30 arba daugiau proc. nuo bendros projekto vertės – skiriama 20 balų.

4. Projekto poveikis aplinkai

Projekto poveikio aplinkai vertinimas atliekamas įvertinus kuriamo ir (ar) diegiamo aplinkai palankaus produkto savybių pakeitimą. Vertinama, ar:

– aplinkai palankiems produktams pagaminti mažės sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį;
– aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos;
– aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo;
– aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų taikymas padės perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui.

Projekto poveikio aplinkai vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

– keičiama viena aplinkai palankaus produkto savybė – skiriami 5 balai,
– keičiamos dvi aplinkai palankaus produkto savybės – skiriama 15 balų,
– keičiamos trys ar daugiau aplinkai palankaus produkto savybės – skiriama 30 balų.

KARTU SU PARAIŠKA PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

 • dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas (pvz., Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų pasiūlymais – paklausimai tiekėjams), išlaidų skaičiavimai.
 • sudarant projekto biudžetą ir apskaičiuojant darbo užmokesčio išlaidas išlaidas projektą vykdantiems asmenims, kurie yra projekto vykdytojo darbuotojai, būtina remtis dabartiniu darbo užmokesčiu (atlyginimo vidurkiu per 6 paskutinius mėnesius iki paraiškos pateikimo datos). Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus įdarbintas naujas (-i) darbuotojas (-ai), apskaičiuojant darbo užmokesčio išlaidas taikomas ne didesnis nei 3089 Eur/mėn. (bruto) įkainis (projekto vykdytojams, registruotiems Sostinės regione) arba 2891 Eur/mėn. (bruto) (projekto vykdytojams, registruotiems Vidurio ir vakarų Lietuvos regione). Jeigu įkainiai viršija šiame punkte nurodytą dydį, tinkamomis bus pripažinta tik išlaidos, kurios apskaičiuotos taikant šiame punkte nurodytą įkainį. Projekto vykdytojas negali sudaryti darbo ir savanoriško darbo sutarčių su tuo pačiu projekto veiklas įgyvendinančiu darbuotoju, t. y. projekto vykdytojo darbuotojas negali turėti tame pačiame projekte dėl projekto veiklų vykdymo kelių darbo sutarčių skirtingoms projekto veikloms arba savanoriško darbo sutarties.
 
ATSISKAITANT UŽ ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS, BŪTINI PATEIKTI DOKUMENTAI
 
 • dokumentai, įrodantys, kad buvo sukurtas (arba iš esmės patobulintas) aplinkai palankaus produkto prototipas (pvz., sukurto produkto prototipo nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas)
 • dokumentai, įrodantys, kad buvo sukurtas (arba iš esmės patobulintas) aplinkai palankus produktas (pvz., sukurto produkto nuotrauka, specifikacija, bandymų protokolai (kopijos), kūrimo ataskaita arba jos nuorašas), taip pat dokumentai, įrodantys, kad aplinkai palankus produktas yra įdiegtas SVV subjekte arba rinkoje (pvz., produkto įdiegimo faktą įrodantys dokumentai, tokie kaip sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai, nuorodos į interneto tinklapius, kita informacija, įrodanti, kad aplinkai palankus produktas yra prieinamas vartotojams)
 • dokumentai, įrodantys, kad aplinkai palankus produktas yra įdiegtas SVV subjekte arba rinkoje (pvz., produkto įsigijimo ir įdiegimo faktą įrodantys dokumentai, tokie kaip sąskaitos faktūros, mokėjimo dokumentai, sutartys, priėmimo–perdavimo aktai, kiti išlaidas pateisinantys dokumentai, nuorodos į interneto tinklapius, kita informacija, įrodanti, kad aplinkai palankus produktas yra prieinamas vartotojams)
 
KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?
 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, susisiekime.

 

Dalintis su kitais