Paraiškų pateikimo terminas – 2023-02-28

Jau paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti mažų ar vidutinių ne pramonės įmonių aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimo ir (ar) diegimo projektus:

 1. Aplinkai palankių produktų prototipų, atitinkančių užbaigtą 6 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapą pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, sukūrimą arba esminį patobulinimą, arba;
 2. Aplinkai palankių produktų sukūrimą arba esminį patobulinimą ir įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje arba įvedimą į rinką (projekto metu vykdant bent vieno MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą veiklą), arba;
 3. Aplinkai palankių produktų įdiegimą (naudojimą) pareiškėjo įmonėje.

Maksimali projekto trukmė – 12 mėn.

Projektu numatomi kurti ir (ar) diegti aplinkai palankūs produktai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • Mažės aplinkai palankiems produktams pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.;
 • Aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • Aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • Aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti pasibaigus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų taikymas padės perdirbti produktus pasibaigus jų galiojimo terminui.

Pareiškėjai

Ne pramonės srityje ir ne trumpiau kaip 12 mėn. veikiantys SVV subjektai.

Vykdančiųjų 1 ir 2 poveikles pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 10 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų).

Vykdančių 3 poveiklę pardavimo pajamos per paskutinius finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 50 000 Eur iš ne pramonės srities veiklos (-ų).

Pareiškėjas, vykdantis veiklą pagal 1 ar 2 poveikles,turi papildomai atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

 • Per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo vykdė MTEP veiklas (tai deklaravo Statistikos departamentui, vykdė viešosiomis lėšomis finansuojamas MTEP veiklas).
 • Per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo yra bendradarbiavęs (turi rašytinį susitarimą dėl bendradarbiavimo vykdyti MTEP veiklas, įgyvendinti bendrus projektus ir pan.) su mokslo ir studijų institucijomis vykdant MTEP veiklas.
 • Yra sudaręs sutartį su mokslo ir studijų institucijomis dėl projekte planuojamų vykdyti MTEP veiklų.
 • Turi darbuotoją (-ų), turintį (-čių) MTEP veiklų vykdymo patirties ar kvalifikaciją vykdyti MTEP veiklas ir dirbantį (-čius) Pareiškėjo įmonėje ne trumpiau kaip 6 mėn.

Finansavimas neskiriamas pareiškėjui, kuris per paskutinius kalendorinius metus yra pateikęs paraišką ir įgyvendina projektus kaip pramonės sektoriaus SVV subjektas.

Pareiškėjas, gavęs finansavimą kaip ne pramonės sektoriuje veikiantis SVV subjektas, iki projekto įgyvendinimo pabaigos negalės kreiptis dėl finansavimo pramonės sektoriaus įmonėms.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Vienam projektui įgyvendinti skiriama iki 50 000 Eur EGADP lėšų ir iki 10 500 Eur VB lėšų PVM kompensuoti.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • vykdant 1 ir 2 poveikles – projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos. Vykdant šias poveikles, projekto dydis apskaičiuojamas įtraukiant darbo užmokesčio išlaidas ir taikant darbo užmokesčio 40 procentų fiksuotąją normą, kuri sumokama nuo tinkamų finansuoti darbo užmokesčio išlaidų ir skirta likusioms tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms padengti.
 • Vykdant 3 poveiklę – aplinkai palankaus produkto įsigijimas ir įdiegimas.

Pagal priemonę teikiama de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas

Prioritetiniai vertinimo kriterijai

 1. Projektu vykdoma poveiklė

Projektu vykdomos poveiklės vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

 • Projektu vykdoma 3 poveiklė (aplinkai palankių produktų įdiegimas (naudojimas) Pareiškėjo įmonėje) – skiriami 6 balai.
 • Projektu vykdoma 1 poveiklė (aplinkai palankių produktų prototipų sukūrimas arba esminis patobulinimas) – skiriami 24 balai.
 • Projektu vykdoma 2 poveiklė (aplinkai palankių produktų sukūrimas arba esminis patobulinimas ir įdiegimas (naudojimas) pareiškėjo įmonėje arba įliejimas rinkoje) – skiriami 30 balų.
 1. Produkto naujumo lygis:

Naujumas klasifikuojamas į dvi grupes, kaip nurodyta Oslo vadove:

 • Produktas naujas rinkos lygiu – skiriami 10 balų.
 • Produktas naujas pasaulio lygiu – skiriami 20 balų.
 • Už kriterijų skiriami balai vykdant 1 ir 2 poveikles.
 1. Privačių investicijų dalis

Privačių investicijų dalies vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

 • jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 10 iki 19,99 proc. bendros projekto vertės – skiriama 5 balai,
 • jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo nuo 20 iki 29,99 proc. bendros projekto vertės – skiriama 15 balų,
 • jeigu pareiškėjas prisideda prie projekto įgyvendinimo 30 arba daugiau proc. nuo bendros projekto vertės – skiriama 20 balų.
 1. Projekto poveikis aplinkai

Projekto poveikio aplinkai vertinimas atliekamas įvertinus kuriamo ir (ar) diegiamo aplinkai palankaus produkto savybių pakeitimą. Savybių pakeitimas vertinamas pagal tai, ar:

 • mažės aplinkai palankiems produktams pagaminti sunaudojamų žaliavų kiekis arba jų taikymas padės sumažinti sunaudojamų žaliavų kiekį. Pokytis – bent 5 proc.;
 • aplinkai palankūs produktai sunaudos mažiau energijos arba jų taikymas padės sunaudoti mažiau energijos. Pokytis – ne mažiau kaip 5 proc.
 • aplinkai palankiems produktams pagaminti bus naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso bus nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų, arba aplinkai palankių produktų taikymas padės sumažinti gamyboje naudojamų kenksmingų medžiagų kiekį, arba padės iš viso išvengti kenksmingų medžiagų naudojimo. Pokytis – bent 5 proc.;
 • aplinkai palankius produktus bus galima perdirbti suėjus jų galiojimo terminui arba aplinkai palankių produktų taikymas padės perdirbti produktus suėjus jų galiojimo terminui.

Projekto poveikio aplinkai vertinimas klasifikuojamas į tris grupes:

 • keičiamos dvi aplinkai palankaus produkto savybės – skiriamas 6 balai;
 • keičiamos trys aplinkai palankaus produkto savybės – skiriami 18 balų;
 • keičiamos keturios aplinkai palankaus produkto savybės – skiriami 30 balų.

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50.

 
KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?
 
 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus

Jeigu Jus sudomino ši galimybė, susisiekime.

 

Dalintis su kitais