Pramonės įmonės planuojančios įsirengti saulės elektrines Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (išskyrus Vilniaus regioną) jau gali teikti paraiškas iki 300 000 eurų finansavimui gauti.

Pateikimo terminas (iki) 2023 m. vasario 28 d. 23:59.

PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti pramonės įmonė, kurios vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra didelė įmonė, ir 145 000 Eur, jeigu pramonės įmonė yra labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė.

Pareiškėjo įmonė turi vykdyti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ arba C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir ir kurios pajamos iš šios (-ių) veiklos (-ų) sudaro ne mažiau kaip 51 procentą visų įmonės veiklų.

Išskyrus įmones vykdančias šias ekonomines veiklas: B sekcijos 06 skyriaus „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B sekcijos 08.92 klasės „Durpių gavyba“ ir B sekcijos 09.1 grupės „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“ ir C sekcijos 19 skyriaus „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“ ekonominę veiklą.

Pareiškėjas turi būti planuojantis gaminti / gaminantis vartotojas. Gaminantis vartotojas – elektros energiją iš AEI savo poreikiams Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, nuosavybės teise priklausančiuose ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose objektuose (išskyrus saulės parkus), planuojantis gaminti / gaminantis vartotojas, o nesuvartotą jos kiekį planuojantis tiekti / tiekiantis į elektros tinklus ir atsiradus poreikiui ją susigrąžinsiantis / susigrąžinantis.

Saulės parkas – prie elektros tinklų prijungta saulės modulių sistema, kurios dalis nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais gali būti perduodama galutiniam vartotojui, suteikiant jam galimybę šioje dalyje pagamintą elektros energiją vartoti geografiškai nutolusiose vietovėse esančiuose vartojimo objektuose, galutiniam vartotojui priklausančiuose nuosavybės teise arba valdomuose kitais teisėtais pagrindais. Saulės parku nelaikoma geografiškai nutolusi, tačiau pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais valdomame (-uose) objekte (-uose), sklype (-uose) įrengta saulės jėgainių grupė.

FINANSUOJAMA DALIS

 • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė.
 • iki 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
 • iki 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Finansavimas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

Projekte numatytos veiklos turi atitikti kartu su paraiška pateiktoje energijos vartojimo audito ataskaitoje, parengtoje ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo, rekomenduojamas priemones.

PRIORITETINIAI KRITERIJAI

 • Energijos, kurią numatoma gauti iš planuojamų įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų, dalis bendrame pareiškėjo energijos sąnaudų balanse, iki 60 balų.
 • Santykis tarp pareiškėjo planuojamų atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų ir prašomos finansavimo sumos, iki 30 balų.
 • Pareiškėjai yra pramonės įmonės, kurios dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų, iki 10 balų.

KARTU SU PARAIŠKA PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 • Atlikto privalomojo energijos vartojimo audito ir papildomo energijos vartojimo audito ataskaita, jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo audito metu, kai pareiškėjas yra didelė pramonės įmonė.
 • Atlikto energijos vartojimo audito ataskaita, kai pareiškėjas yra labai maža įmonė, maža įmonė ir vidutinė pramonės įmonė.
 • Užpildytas Aprašo 3 priedas, kuriame pateikiama informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.
 • Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija arba laisvos formos deklaracija, jei pareiškėjas yra didelė įmonė.
 • Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą.
 • Elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės elektrinės išankstines prijungimo prie energetikos tinklų sąlygas.

KUO MES GALIME BŪTI NAUDINGI?

 • Įvertinsime Jūsų įmonės ir planuojamų veiklų tinkamumą
 • Parengsime nustatytos formos paraišką ir priedus
 • Pagal poreikį padėsime atlikti projekto administravimo veiklas, įskaitant pirkimus
 • Jeigu Jus sudomino ši galimybė, susisiekime.

Dalintis su kitais